Trang Chủ Sách bài tập lớp 10 SBT Vật Lý 10

Bài II.1, II.2, III.3, III.4 trang 37, 38 SBT Lý 10: Lực F phải lớn hơn giá trị nào dưới đây thì vật dưới bắt đầu trượt ?

CHIA SẺ
Bài Ôn tập chương II Động lực học chất điểm Sách bài tập Vật lí 10. Giải bài II.1, II.2, III.3, III.4 trang 37, 38 Sách bài tập Vật lí 10. Câu II.1: Một vật chịu 4 lực tác dụng. Lực F1 = 40 N hướng về phía Đông…

Một vật chịu 4 lực tác dụng. Lực F1 = 40 N hướng về phía Đông, lực F2 = 50 N hướng về phía Bắc, lực F3 = 70 N hướng về phía Tây và lực F4 = 90 N hướng về phía Nam. Độ lớn của hợp lực tác dụng lên vật là bao nhiêu ?

A. 50 N     B. 131 N      C. 170 N    D. 250 N

Chọn đáp án A

II.2.  Một chất điểm nằm cân bằng dưới tác dụng của ba lực Fl, F2 và F3 có độ lớn lần lượt là 6 N, 8 N và 10 N. Hợp lực của hai lực Fvà F2 có độ lớn là

A.14 N.                                         B.10 N.

C. 2 N.                                          D. Không xác định được.

Chọn đáp án B

II.3.  Hai vật giống nhau, mỗi vật có trọng lượng P, đặt chồng lên nhau. Vật trên được buộc vào tường bằng một sợi dây. Vật dưới được kéo sang phải bằng một lực F nằm ngang (H.II.1).Hệ số ma sát trượt giữa các mặt tiếp xúc là µt. Hỏi lực F phải lớn hơn giá trị nào dưới đây thì vật dưới bắt đầu trượt ? Cho rằng lực ma sát nghỉ cực đại bằng lực ma sát trượt.

A.3 µt P           B. 2 µt P          C.5/2 µt P       D. µt P

Chọn đáp án A

II.4. So sánh trọng lượng của nhà du hành vũ trụ trong con tàu vũ trụ đang bay quanh Trái Đất trên quỹ đạo có bán kính bằng 2 lần bán kính Trái Đất với trọng lượng của người ấy khi còn ở mặt đất. Chọn đáp án đúng.

A. Bằng nhau                                            B. Nhỏ hơn 2 lần.

C. Nhỏ hơn 4 lần.                                      D. Lớn hơn 2 lần.

Chọn đáp án C.