Trang Chủ Sách bài tập lớp 10 SBT Vật Lý 10

Bài 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 trang 36 SBT Lý 10: Gia tốc của chuyển động ném ngang là gia tốc rơi tự do là đúng ?

CHIA SẺ
Bài 15 Bài toán về chuyển động ném ngang Sách bài tập Vật lí 10.Giải bài 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 trang 36 Sách bài tập Vật lí 10. Câu 15.2: Một viên bi X được ném ngang từ một điểm…

15.2.  Một viên bi X được ném ngang từ một điểm. Cùng lúc đó, tại cùng độ cao, một viên bi Y có cùng kích thước nhưng có khối lượng gấp đôi được thả rơi từ trạng thái nghỉ. Bỏ qua sức cản của không khí. Hỏi điều gì sau đây sẽ xảy ra ?

A. Y chạm sàn trước X.

B. X chạm sàn trước Y.

C. Y chạm sàn trong khi X mới đi được nửa đường.

D. X và Y chạm sàn cùng một lúc.

Chọn đáp án D

15.3. Một quả bóng tennit được đặt trên mặt bàn và được truyền một vận tốc đầu theo phương ngang. Hình nào miêu tả quỹ đạo của quả bóng khi rơi ra khỏi bàn ?

Chọn đáp án B

15.4. Tại cùng một độ cao so với mặt đất và cùng một lúc, vật A được thả rơi tự do còn vật B được ném ngang. Hỏi câu nói nào sau đây là đúng ?

A. Hai vật chạm đất cùng lúc và có tốc độ lúc chạm đất bằng nhau.

B. Vật A chạm đất trước và có tốc độ lúc chạm đất nhỏ hơn.

C. Vật B chạm đất trước và có tốc độ lúc sắp chạm đất lớn hơn.

D. Hai vật chạm đất cùng lúc và vật B có tốc độ lúc chạm đất lớn hơn.

Chọn đáp án D

15.5. Khi nói về chuyển động nệm ngang, câu nói nào dưới đây là sai ?

A. Trong chuyển động ném ngang, vectơ vận tốc của vật luôn luôn thay đổi phương.

B. Trong chuyển động ném ngang, độ lớn của vectơ vận tốc của vật tăng dần.

C. Gia tốc của chuyển động ném ngang là gia tốc rơi tự do.

D. Từ cùng một độ cao trên mặt đất ta có thể tăng tốc độ ban đầu của vật ném ngang để vật rơi xuống đất nhanh hơn.

Chọn đáp án D.