Trang Chủ Sách bài tập lớp 10 SBT Vật Lý 10

Bài I.1, I.2 trang 20, 21 SBT Vật Lý 10: Tốc độ trung bình vtb của ô tô trên đoạn đường AB bằng bao nhiêu ?

CHIA SẺ
Bài Ôn tập chương I động học chất điểm Sách bài tập Vật lí 10. Giải bài I.1, I.2 trang 20, 21 Sách bài tập Vật lí 10. Câu I.1: Một ô tô chạy từ tỉnh A đến tỉnh B. Trong nửa đoạn đường đầu, xe chuyển động với tốc độ 40 km/h…

Bài I.1: Một ô tô chạy từ tỉnh A đến tỉnh B. Trong nửa đoạn đường đầu, xe chuyển động với tốc độ 40 km/h. Trong nửa đoạn đường sau, xe chuyển động với tốc độ 60 km/h. Hỏi tốc độ trung bình vtb của ô tô trên đoạn đường AB bằng bao nhiêu ?

A. 24 km/h.         B. 48 km/h.         C. 50 km/h.        D. 40 km/h.

Chọn đáp án B

Bài I.2: Hình 1.1 là đồ thị vận tốc – thời gian của một vật chuyển động thẳng. Theo đồ thị này, gia tốc a của vật tương ứng với các đoạn AB, BC, CD là bao nhiêu ?

A. Đoạn AB : a1 = 0,8 m/s2

    Đoạn BC : a2 = 0.

    Đoạn CD : a3 = 0,5 m/s2.

B. Đoạn AB : a1 = 1,8 m/s2.

    Đoạn BC : a2 = 0.

    Đoạn CD : a3 = – 0,5 m/s2.

C. Đoạn AB : a1 = 0,8 m/s .

    Đoạn BC : a2 = 0.

    Đoạn CD : a3 = -1 m/s2.

D. Đoạn AB : a1 = 0,8 m/s .

    Đoạn BC : a2 = 0.

    Đoạn CD : a3 = -0,5 m/s2.

Chọn đáp án D