Trang Chủ Sách bài tập lớp 10 SBT Vật Lý 10

Bài 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 trang 23 SBT Lý 10: Hợp lực của hai lực có độ lớn F và 2F thì như thế nào ?

CHIA SẺ
Bài 9 Tổng hợp và phân tích lực, điều kiện cân bằng của chất điểm Sách bài tập Vật lí 10. Giải bài 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 trang 23 Sách bài tập Vật lí 10.  Câu 9.1: Một chất điểm đứng yên dưới tác dụng của ba lực 4 N, 5 N và 6 N…

9.1. Một chất điểm đứng yên dưới tác dụng của ba lực 4 N, 5 N và 6 N. Nếu bỏ đi lực 6 N thì hợp lực của hai lực còn lại bằng bao nhiêu ?

A. 9N.

B. 1 N.

C. 6N.

D. Không biết vì chưa biết góc giữa hai lực còn lại.

Chọn đáp án C

9.2. Một chất điểm đứng yên dưới tác dụng của ba lực 6 N, 8 N và 10 N. Hỏi góc giữa hai lực 6 N và 8 N bằng bao nhiêu ?

A. 30°.                                     B. 60°.

C. 45°.                                     D. 90°.

Chọn đáp án D

9.3. Lực 10 N là hợp lực của cặp lực nào dưới đây ? Cho biết góc giữa cặp lực đó.

A. 3 N, 15 N ; 120°.                 B. 3 N, 13 N ; 180°.

C. 3 N, 6 N ; 60°.                     D. 3 N, 5 N ; 0°.

Chọn đáp án B

9.4. Câu nào đúng ?

Hợp lực của hai lực có độ lớn F và 2F có thể

A. nhỏ hơn F.

B. lớn hơn 3F.

C. vuông góc với lực F.

D. vuông góc với lực 2F.

Chọn đáp án C.