Trang Chủ Sách bài tập lớp 10 SBT Vật Lý 10

Bài 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13 trang 26 SBT Vật Lý 10: Gia tốc của vật và hợp lực tác dụng vào vật là bao nhiêu ?

CHIA SẺ
Bài 10 Ba định luật Niu-ton Sách bài tập Vật lí 10.Giải bài 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13 trang 26 Sách bài tập Vật lí 10. Câu 10.9: Nếu một vật đang chuyển động có gia tốc mà lực tác dụng lên vật giảm đi thì vật sẽ thu được gia tốc như thế nào ?…

10.9. Nếu một vật đang chuyển động có gia tốc mà lực tác dụng lên vật giảm đi thì vật sẽ thu được gia tốc như thế nào ?

A. Lớn hơn.                            B. Nhỏ hơn.

C. Không thay đổi.                D. Bằng 0.

Chọn đáp án B

10.10. Một hợp lực 1,0 N tác dụng vào một vật có khối lượng 2,0 kg lúc đầu đứng yên, trong khoảng thời gian 2,0 s. Quãng đường mà vật đi được trong khoảng thời gian đó là

A. 0,5 m.            B. 2,0 m.      C. 1,0 m.       D. 4,0 m.

Chọn đáp án C

10.11. Một quả bóng có khối lượng 500 g đang nằm trên mặt đất thì bị đá bằng một lực 250 N. Nếu thời gian quả bóng tiếp xúc với bàn chân là 0,020 s, thì bóng sẽ bay đi với tốc độ bằng bao nhiêu ?

A. 0,01 m/s.   B. 2,5 m/s    C. 0,1 m/s.    D. 10 m/s.

Chọn đáp án D

10.12. Một vật có khối lượng 2 kg chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ. Vật đi được 80 cm trong 0,5 s. Gia tốc của vật và hợp lực tác dụng vào nó là bao nhiêu ?

A. 3,2 m/s2 ; 6,4 N.           B. 0,64 m/s2 ; 1,2 N.

C. 6,4 m/s2 ; 12,8 N.        D. 640 m/s2 ; 1280 N.

Chọn đáp án C

10.13. Một lực không đổi tác dụng vào một vật có khối lượng 5,0 kg làm vận tốc của nó tăng dần từ 2,0 m/s đến 8,0 m/s trong 3,0 s. Hỏi lực tác dụng vào vật là bao nhiêu ?

A. 15 N.   B. 10 N.           C. 1,0 N.           D. 5,0 N.

Chọn đáp án B.