Trang Chủ Bài tập SGK lớp 10 Bài tập Tiếng Anh 10 - Thí điểm

Unit 5. Inventions: Giải bài Project trang 57 SGK Tiếng Anh 10 Thí điểm

CHIA SẺ
Giải bài Project – trang 57 Unit 5. Inventions SGK Tiếng Anh 10 Thí điểm: 1. Think about an imaginary invention that may be useful to you or other people. Consider these questions…

1. Think about an imaginary invention that may be useful to you or other people. Consider these questions:

(Nghĩ về một phát minh trong trí tưởng tượng mà có thể hữu ích với bạn hoặc những người khác?)

Tạm dịch:

1. Nó được dùng để làm gì?

2. Ai có thể dùng nó?

Quảng cáo

3. Nó có thể được dùng ở đâu?

4. Nó có đắt không?

5. Nó có dễ dùng không?

2. Work in groups. Describe your invention to your group members. Which invention is the best in your group?

(Làm việc theo nhóm. Mô tả phát minh của bạn với các thành viên trong nhóm. Phát minh nào là tuyệt vời nhất trong nhóm của bạn?)

3. Your group is going to take part in the contest ‘Best Invention of the Year’ organised by your school. To get ready for this contest, design a poster about the best invention from Activity 2.

(Nhóm của bạn sẽ tham gia cuộc thi ‘Phát minh tuyệt vời của năm’ được tổ chức bởi nhà trường. Để chuẩn bị cho cuộc thi, hãy thiết kế một tấm poster về phát minh tuyệt vời nhất ở bài tập 2.)