Bài tập Lịch Sử 10

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 10 Bài tập Lịch Sử 10
Bài 20. Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X-XV – Lịch sử 10: Đặc điểm của thơ văn các thế kỉ XI – XV.
Bài 20. Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X-XV – Lịch sử 10: Đặc điểm của thơ văn các thế kỉ XI...
Bài 20 Lịch sử lớp 10: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X-XV. Giải câu 1, câu 2, câu 3, bài tập lí thuyết trang 105. Vì sao Phật giáo rất phát...
Bài 19. Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X-XV – Lịch sử 10: Nêu ý nghĩa lời hịch nói trên của Trần Hưng Đạo.
Bài 19. Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X-XV – Lịch sử 10: Nêu ý nghĩa lời hịch nói trên của Trần Hưng Đạo.
Bài 19 Lịch sử lớp 10: Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X-XV. Giải câu 1, câu 2, câu 3, bài tập lí thuyết trang 100. Phân tích sự khác nhau giữa hai cuộc...
Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X-XV – Lịch sử 10: Sự phát triển nông nghiệp đương thời có ý nghĩa gì đối với xã hội ?
Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X-XV – Lịch sử 10: Sự phát triển nông nghiệp đương thời có ý...
Bài 18 Lịch sử lớp 10: Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X-XV. Giải câu 1, câu 2, câu 3, bài tập lí thuyết trang 95. Hãy nêu những biểu hiện nói...
Bài 17. Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (từ thế kỉ X đến thế kỉ XV) – Lịch sử 10: So sánh bộ máy nhà nước thời Lê với bộ máy nhà nước thời Đinh, Tiền Lê.
Bài 17. Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (từ thế kỉ X đến thế kỉ XV) – Lịch sử 10: So sánh bộ...
Bài 17 Lịch sử lớp 10: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (từ thế kỉ X đến thế kỉ XV). Giải câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 bài tập lí thuyết...
Bài 16. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X) (tiếp theo) – Lịch sử 10.
Bài 16. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X) (tiếp theo) – Lịch...
Bài 16 Lịch sử lớp 10: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X) (tiếp theo). Giải câu 1, câu 2, câu 3, câu...
Bài 15. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X) – Lịch sử 10.
Bài 15. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X) – Lịch sử 10.
Bài 15 lihj sử lớp 10: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X). Giải câu 1, câu 2, câu 3, bài tập lí...
Bài 14. Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam – Lịch sử 10: Những cơ sở và điều kiện đưa đến sự ra đời của nhà nước Văn Lang là gì ?
Bài 14. Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam – Lịch sử 10: Những cơ sở và điều kiện đưa đến sự ra đời của nhà...
Bài 14 Lịch sử lớp 10: Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam. Giải câu 1, câu 2, câu 3, câu 4, bài tập lí thuyết trang 79 . Hãy trình bày tình hình kinh tế,...
Bài 13. Việt Nam thời nguyên thủy – Lịch sử 10: Những biểu hiện của “cách mạng đá mới” ở nước ta là gì ?
Bài 13. Việt Nam thời nguyên thủy – Lịch sử 10: Những biểu hiện của “cách mạng đá mới” ở nước ta là gì ?
Bài 13 Lịch sử lớp 10: Việt Nam thời nguyên thủy. Giải câu 1, câu 2, câu 3, câu 4, bài tập lí thuyết trang 73 Lịch sử 10. Câu 2. Em có nhận xét gì về thời gian...
Bài 12. Ôn tập lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại – Lịch sử 10: Vẽ biểu đồ thời gian chỉ sự phát triển kinh tế của xã hội loài người (đến thời trung đại).
Bài 12. Ôn tập lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại – Lịch sử 10: Vẽ biểu đồ thời gian chỉ sự phát triển...
Bài 12 Lịch sử lóp 10: Ôn tập lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại. Giải câu 1, câu 2, bài tập lí thuyết trang 68. Vẽ biểu đồ thời gian chỉ sự phát...
Bài 11. Tây Âu thời hậu kì trung đại – lịch sử 10: Những biểu hiện của sự nảy sinh chủ nghĩa tư bản ở châu Âu là gì ?
Bài 11. Tây Âu thời hậu kì trung đại – lịch sử 10: Những biểu hiện của sự nảy sinh chủ nghĩa tư bản ở châu Âu là gì...
Bài 11 Lịch sử lớp 10: Tây Âu thời hậu kì trung đại. Giải bài/câu 1,2,3,4, 5 bài tập lí thuyết trang 65 . Tại sao vào thời hậu kì trung đại, quan hệ sản xuất tư bản chủ...