Bài tập Lịch Sử 10

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 10 Bài tập Lịch Sử 10
Bài 30. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ – Lịch sử 10: Nước Mĩ được thành lập trong hoàn cảnh nào ?
Bài 30. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ – Lịch sử 10: Nước Mĩ được thành lập trong hoàn cảnh nào ?
Bài 30 Lịch sử lớp 10: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ. Giải câu 1, câu 2, bài tập lí thuyết trang 150 Lịch sử 10. Câu 2. Trình bày kết quả...
Bài 29. Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh – Lịch sử 10: Trình bày diễn biến chính của Cách mạng Hà Lan.
Bài 29. Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh – Lịch sử 10: Trình bày diễn biến chính của Cách mạng Hà Lan.
Bài 29 Lịch sử lớp 10: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh. Giải câu 1, câu 2, bài tập lí thuyết trang 145 . Trình bày diễn biến và kết quả của Cách mạng tư...
Bài 28. Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến – Lịch sử 10: Tại sao yêu nước lại gắn liền với thương dân ?
Bài 28. Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến – Lịch sử 10: Tại sao yêu nước lại gắn liền với thương dân ?
Bài 28 Lịch sử lớp 10: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến. Giải câu 1, câu 2, câu 3, câu 4, bài tập lí thuyết trang 140 . Những nét mới trong truyền...
Bài 27. Quá trình dựng nước và giữ nước – Lịch sử 10: Nhà nước phong kiến Đại Việt được hoàn chỉnh vào thời nào ?
Bài 27. Quá trình dựng nước và giữ nước – Lịch sử 10: Nhà nước phong kiến Đại Việt được hoàn chỉnh vào thời nào ?
Bài 27 lịch sử lớp 10: Quá trình dựng nước và giữ nước. Giải câu 1, câu 2, câu 3, câu 4, bài tập lí thuyết trang 136 . Vẽ sơ đồ tổ chức nhà nước thời Nguyễn. Nêu một...
Bài 26. Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân – Lịch sử 10: So sánh tình hình xã hội nước ta ở nửa đầu thế kỉ XIX với thế kỉ XVIII
Bài 26. Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân – Lịch sử 10: So sánh tình hình xã...
Bài 26 Lịch sử lớp 10: Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân. Giải câu 1, câu 2, câu 3, bài tập lí thuyết trang 132 . Những...
Bài 25. Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX) – Lịch sử 10: Em có nhận xét gì về người thợ thủ công Việt Nam ?
Bài 25. Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX) – Lịch sử 10: Em có nhận xét gì về người...
Bài 25 lịch sử lớp 10: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX). Giải câu 1, câu 2, câu 3, câu 4, bài tập lí thuyết trang 129 . Hãy...
Bài 24. Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIII – Lịch sử 10: Văn học Việt Nam thế kỉ XVII – XVIII có gì mới ? Những điểm mới đó nói lên điều gì ?
Bài 24. Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIII – Lịch sử 10: Văn học Việt Nam thế kỉ XVII – XVIII có gì mới ? Những...
Bài 24 Lịch sử lớp 10: Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIII. Giải câu 1, câu 2, câu 3, bài tập lí thuyết trang 124 . Lập bảng thống kê các loại hình nghệ thuật tiêu...
Bài 23. Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII – Lịch sử 10: Hãy cho biết đặc điểm của cuộc kháng chiến chống quân Thanh
Bài 23. Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII – Lịch sử 10: Hãy cho biết đặc...
Bài 23 lịch sử lớp 10: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII. Giải câu 1, câu 2, câu 3, bài tập lí thuyết trang 120. Hãy...
Bài 22. Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI-XVIII – Lịch sử 10: Nhận xét về thế mạnh của thủ công nghiệp đương thời
Bài 22. Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI-XVIII – Lịch sử 10: Nhận xét về thế mạnh của thủ công nghiệp đương thời
Bài 22 Lịch sử lớp 10: Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI-XVIII. Giải câu 1, câu 2, câu 3, câu 4, bài tập lí thuyết trang 115 . Nguyên nhân của sự phát triển kinh tế...
Bài 21. Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI-XVIII – Lịch sử 10: Em có nhận định gì về việc làm của chúa Nguyễn Phúc Khoát?
Bài 21. Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI-XVIII – Lịch sử 10: Em có nhận định gì về việc làm của chúa...
Bài 21 Lịch sử lớp 10: Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI-XVIII. Giải câu 1, câu 2, câu 3, câu 4, bài tập lí thuyết trang 110 . Hãy đánh giá vai...