Trang Chủ Bài tập SGK lớp 9 Bài tập Tiếng Anh 9

Write – Unit 2 trang 18 SGK Tiếng Anh lớp 9: Now write a paragraph of 100-150 words. But this time you support the argument that secondary school students should wear casual clothes.

Unit 2. Clothing – Quần áo SGK Anh lớp 9. Thực hiện các yêu cầu phần Write – Unit 2 trang 18 SGK Tiếng Anh lớp 9. This is how to present one side of an argument. It is used to persuade readers to believe or do something.; Now write a paragraph of 100-150 words. But this time you support the argument that secondary school students should wear casual clothes.

6. WRITE (Viết)

This is how to present one side of an argument. It is used to persuade readers to believe or do something. An argument should have:

(Đây là cách trình bày 1 ý kiến của một bên trong một bài tranh luận. Nó được sử dụng để thuyết phục người đọc tin hay làm 1 điều gì đó. Một bài tranh luận nên có)

Organization

Language

Introduction

lets the reader know the writer’s point of view

My opinion is …

I think …

Series of arguments

presents arguments in a logical way (one in each paragraph), gives examples where possible

Firstly, …

Secondly, …

Finally…

Conclusion

sums up the argument

Therefore. …

In conclusion. …

Dịch bài:

 Tổ chứcNgôn ngữ

Giới thiệu cho người đọc biết quan điểm của người viết

Ý kiến của tôi là …

Tôi nghĩ …

Chuỗi lý luận trình bày lý lẽ một cách lôgic (một lý lẽ trong mỗi đoạn văn), đưa ra ví dụ nếu cần

Đầu tiên, …

Thứ hai, …

Cuối cùng, …

Kết luận Tổng hợp lại các lý lẽ

Do đó, …

Nói tóm lại, …

a) Read the topic and Outline A. Then read the passage.

(Hãy đọc chủ đề và dàn bài A. Sau đó đọc bài.)

Secondary school students should wear uniforms

Outline A

Wearing uniforms:

– encourages students to be proud of their school because the uniforms bear their school’s name.

– helps students feel equal in many ways, whether they are rich or poor.

– is practical. No need to think of what to wear every day.

I think it is necessary for secondary school students to wear uniforms when they are at school.

Firstly, wearing uniforms encourages students to be proud of being students of their school because they are wearing the uniforms with labels bearing their school’s name.

Secondly, wearing uniforms helps students feel equal in many ways, whether they arc rich or poor.

Advertisements (Quảng cáo)

Finally, wearing uniforms is practical. You don’t have to think of what to wear every day.

Therefore, students in secondary schools should wear uniforms.

Dịch bài:

Học sinh trung học nên mặc đồng phục

Dàn bài A

Mặc đồng phục

– khích lệ học sinh tự hào về trường của họ bởi vì đồng phục mang tên trường..

– giúp đỡ học sinh cảm thấy bình đẳng về mọi phương diện, dù họ có giàu hay nghèo.

– là mang tính thực tiễn. Không cần phải nghĩ xem phải mặc gì mỗi ngày..

Tôi nghĩ với học sinh trung học thì việc mặc đồng phục khi ở trường là cần thiết.

Trước hết, việc mặc đồng phục khích lệ học sinh tự hào là học sinh của trường mình bởi vì đồng phục mang tên trường.

Thứ hai, việc mặc đồng phục giúp đỡ học sinh cảm thấy bình đẳng về mọi phương diện, dù họ có giàu hay nghèo.

Advertisements (Quảng cáo)

Cuối cùng, việc mặc đồng phục mang tính thực tiễn. Bạn không cần phải nghĩ xem phải mặc gì mỗi ngày.

Do đó, học sinh ở các trường trung học nên mặc đồng phục.

b) Now write a paragraph of 100-150 words. But this time you support the argument that secondary school students should wear casual clothes. Outline B may help you.

(Bây giờ các bạn hãy viết một đoạn văn khoảng 100 đến 150 từ. Nhưng lần này bạn hãy ủng hộ cho ý kiến rằng học sinh trung học nên mặc thường phục. Dàn Bài B có thể giúp bạn.)

Secondary school students should wear casual clothes

Outline B

Wearing casual elothes:

– makes students feel comfortable.

– gives students freedom of choice (sizes, colors, and fashions, etc.).

– makes students feel self-confident when they are in their favorite clothes.

– makes school more colorful and lively.

 Dịch bài:

Học sinh trung học nên mặc thường phục

Dàn bài B

Mặc thường phục:

– làm học sinh cảm thấy thoải mái.

– giúp học sinh tự do lựa chọn (kích cỡ, màu sắc, và phong cách, …).

– giúp học sinh cảm thấy tự tin khi họ mặc những bộ quần áo ưa thích tới trường.

– làm trường học đầy màu sắc và sống động hơn.

I think it is necessary for secondary school students to wear casual clothes when they are at school.

Firstly, casual clothes make all students feel comfortable. They can wear convenient clothes for outdoors and indoors activities. Secondly, casual clothes can give students freedom of choice. They can choose what sizes, colors, and fashions of clothing they love. Moreover, casual clothes can make students feel self-confident when they are in their favorite clothes because they choose these clothes carefully and ensure them to be well-dressed. Finally, it makes the school more colorful and lively with different styles, colors and types of clothes.

In conclusion, in my opinion, all the secondary school students should wear casual clothes.

Chú ý: Phần thông tin được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp theo  ý mình. 

Dịch bài:

Tôi nghĩ rằng việc mặc thường phục là cần thiết của học sinh trung học khi họ ở trường.

Thứ nhất, mặc thường phục làm cho học sinh cảm thấy thoải mái. Họ có thể nặc những trang phục tiện lợi cho các hoạt động trong nhà và ngoài trời . Thứ hai, mặc thường phục có thể cho học sinh tự do lựa chọn. Họ có thể chọn kích thước, màu sắc, và thời trang của quần áo mà họ yêu thích. Hơn thế nữa, mặc thường phục có thể làm cho học sinh cảm thấy tự tin khi họ mặc quần áo yêu thích của họ bởi vì họ đã chọn rất cẩn thận và chắc chắn là mặc đẹp. Cuối cùng, mặc thường phục làm cho trường học trở nên đầy màu sắc và sinh động với đa dạng những phong cách, màu sắc và kiểu quần áo.

Cuối cùng, theo tôi, tất cả các học sinh trung học nên mặc thường phục.

Advertisements (Quảng cáo)