Trang Chủ Bài tập SGK lớp 9 Bài tập Tiếng Anh 9 - Thí điểm

Project Unit 4 Trang 49 SGK Tiếng Anh 9 thí điểm: Search for a past tradition or pastime which you highly appreciate

CHIA SẺ
Unit 4: Life In The Past SGK Tiếng Anh lớp 9 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Project Unit 4 Trang 49 SGK Tiếng Anh 9 thí điểm. Tổng hợp bài tập phần Project Unit 4 Trang 49 SGK Tiếng Anh 9 mới. Search for a past tradition or pastime which you highly appreciate.

PRESERVING THE PAST (GIỮ GÌN QUÁ KHỨ)

Life has changed a lot over the past 50 years, and there are many good pastimes which seem  to be dying out. Work in groups and

*  search for a past tradition or pastime which you highly appreciate

* give reasons why you like it

* work out a plan to help preserve it

Then make a poster presenting your ideas and share it with your class.

Tạm dịch:

Cuộc sống đã thay đổi nhiều suốt 50 năm qua. Có nhiều điều tốt đẹp đang mất dần. Hãy làm việc nhóm và

* tìm kiếm những giá trị truyền thống mà bạn đánh giá cao

* đưa ra lí do

* đưa ra kế hoạch để bảo tồn

Làm một tấm áp phích thuyết trình ý tưởng của mình và chia sẻ với cả lớp.