Bài tập Lịch sử 9

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 9 Bài tập Lịch sử 9
Bài 24. Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 – 1946) – Lịch sử 9: Đảng và Chính phủ đã tiến hành những biện pháp gì để củng cố và kiện toàn chính quyền cách mạng ?
Bài 24. Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 – 1946) – Lịch sử 9: Đảng và Chính phủ đã tiến...
Bài 24 Lịch sử lớp 9: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 - 1946). Giải câu 1, câu 2, câu 3, bài tập lí thuyết trang 102 . Chính phủ...
Bài 23. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Lịch sử 9: Hãy trình bày ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của Cách mạng tháng Tám.
Bài 23. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Lịch sử 9: Hãy trình bày ý nghĩa...
Bài 23 Lịch sử lớp 9: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Giải câu 1, câu 2, bài tập lí thuyết trang 95 . Hãy trình bày...
Bài 22. Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 – lịch sử 9: Tại sao Nhật phải đảo chính Pháp ?
Bài 22. Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 – lịch sử 9: Tại sao Nhật phải đảo chính Pháp ?
Bài 22 Lịch sử lớp 9: Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. Giải câu 1, câu 2, bài tập lí thuyết trang 91 . Mặt trận Việt Minh ra đời đã có...
Bài 21. Việt Nam trong những năm 1939 – 1945 – Lịch sử 9: Vì sao thực dân Pháp và phát xít Nhật thỏa hiệp với nhau để cùng thống trị Đông Dương ?
Bài 21. Việt Nam trong những năm 1939 – 1945 – Lịch sử 9: Vì sao thực dân Pháp và phát xít Nhật thỏa hiệp với nhau để cùng...
Bài 21 Lịch sử lớp 9: Việt Nam trong những năm 1939 - 1945. Giải câu 1, câu 2, bài tập lí thuyết trang 86 . Sưu tầm một số thơ ca tố cáo tội ác của thực dân...
Bài 20. Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936-1939 – Lịch sử 9: Cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 đã ảnh hưởng trực tiếp đến cách mạng nước ta như thế nào?
Bài 20. Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936-1939 – Lịch sử 9: Cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 đã ảnh hưởng trực tiếp đến...
Bài 20 Lịch sử lớp 9: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936-1939. Giải câu 1, câu 2, bài tập lí thuyết trang 80 . Đường lối lãnh đạo của Đảng và hình thức đấu tranh trong...
Bài 19. Phong trào cách mạng trong những năm 1930 – 1935 – Lịch sử 9:
Bài 19. Phong trào cách mạng trong những năm 1930 – 1935 – Lịch sử 9:
Bài 19 lịch sử lớp 9: Phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 1935. Giải câu 1, câu 2, bài tập lí thuyết trang 76 . Đảng đã kịp thời có những thay đổi gì trong lãnh...
Bài 18. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời – Lịch sử 9: Hãy trình bày ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Bài 18. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời – Lịch sử 9: Hãy trình bày ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Bài 18 Lịch sử lớp 9: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Giải câu 1, câu 2, bài tập lí thuyết trang 71 . Hãy cho biết những yêu cầu bức thiết về tổ chức để bảo đảm...
Bài 17. Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời – Lịch sử 9: Tân Việt Cách mạng đảng đã phân hóa trong hoàn cảnh nào?
Bài 17. Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời – Lịch sử 9: Tân Việt Cách mạng đảng đã phân hóa trong hoàn cảnh nào?
Bài 17 Lịch sử lớp 9: Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời. Giải câu 1, bài tập lí thuyết trang 68. Tại sao chỉ trong một thời gian ngắn, ba tổ chức cộng sản...
Bài 16. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 – 1925 – Lịch sử 9: Nguyễn Ái Quốc đã làm những gì để Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ra đời ?
Bài 16. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 – 1925 – Lịch sử 9: Nguyễn Ái Quốc đã làm những gì để...
Bài 16 Lịch sử lớp 9: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 - 1925. Giải câu 1, câu 2, bài tập lí thuyết trang 64 Lịch sử 9. Câu 2. Nguyễn Ái...
Bài 15. Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 – 1925) – lịch sử 9: Trình bày những điểm tích cực và hạn chế của phong trào trên.
Bài 15. Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 – 1925) – lịch sử 9: Trình bày những điểm tích cực và...
Bài 15 Lịch sử lớ 9: Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 - 1925). Giải câu 1, câu 2, bài tập lí thuyết trang 61  . Cuộc bãi công Ba Son...