Bài tập Lịch sử 9

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 9 Bài tập Lịch sử 9
Bài 4. Các nước châu Á – Lịch sử 9: Hãy cho biết ý nghĩa lịch sử của sự ra đời nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa.
Bài 4. Các nước châu Á – Lịch sử 9: Hãy cho biết ý nghĩa lịch sử của sự ra đời nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa.
Bài 4 Lịch sử lớp 9: Các nước châu Á. Giải câu 1, câu 2, bài tập lí thuyết trang 20 Lịch sử 9. Câu 2. Trình bày ý nghĩa của những thành tựu đó khi Trung Quốc bước...
Bài 3. Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa – Lịch sử 9: Phong trào lan nhanh ra các nước Nam Á và Bắc Phi
Bài 3. Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa – Lịch sử 9: Phong trào lan...
Bài 3 Lịch sử lớp 9: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa. Giải câu 1, bài tập lí thuyết trang 14 Lịch sử 9. Câu...
Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX – Lịch sử 9: Quá trình khủng hoảng và sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu đã diễn ra như thế nào ?
Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX – Lịch sử 9: Quá trình...
Bài 2 Lịch sử lớp 9: Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX. Giải câu 1, bài tập lí thuyết trang 12 . Quá trình...
Bài 1. Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX – Lịch sử 9: Cả nước dân chủ nhân dân Đông Âu đã ra đời trong hoàn cảnh nào ?
Bài 1. Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX – Lịch sử 9: Cả nước dân chủ...
Bài 1 Lịch sử lớp 9: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX. Giải câu 1, câu 2, bài tập lí thuyết trang 8 . Hãy trình...

Đề & bài tập hay