Trang Chủ Bài tập SGK lớp 9 Bài tập SGK Hóa 9

Giải bài 1,2,3, 4,5,6 ,7 trang 101 Hóa học 9: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

[Bài 31 Hóa 9] giải bài 1, 2, 3, 4 ,5,6,7 trang 101 SGK Hóa 9: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài 1: Dựa vào bảng tuần hoàn, hãy cho biết cấu tạo nguyên tử, tính chất kim loại, phi kim của các nguyên tố có số hiệu nguyên tử 7, 12, 16.

Hướng dẫn:


Bài 2: Biết X có cấu tạo nguyên tử như sau : điện tích hạt nhân là 11+, 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 1 electron. Hãy suy ra vị trí của X trong bảng tuần hoàn và tính chất hoá học cơ bản của nó.

Giải– Số thứ tự của nguyên tố là 11 ( ô số 11) thuộc chu kì 3, nhóm I trong bảng tuần hoàn
– Tên nguyên tố là: Natri; Kí hiệu hóa học: Na ; Nguyên tử khối: 23.


Bài 3: Các nguyên tố trong nhóm I đều là những kim loại mạnh tương tự natri : tác dụng với nước tạo thành dung dịch kiềm và giải phóng hiđro, tác dụng với oxi tạo thành oxit, tác dụng với phi kim khác tạo thành muối … Viết các phương trình hoá học minh hoạ với kali.

Giải: Các nguyên tố nhóm IA, chỉ có hóa trị là I trong các hợp chất và có tính chất hóa học tương tự natri.

2K + 2H20 -> 2KOH + H2

4K + O2  –tº→ 2K2O

2K + Cl2  –tº→  2KCl


Bài 4 Hóa 9: Các nguyên tố nhóm VII đều là những phi kim mạnh tương tự clo (trừ At): tác dụng với hầu hết kim loại tạo muối, tác dụng với hiđro tạo hợp chất khí. Viết phương trình hoá học minh hoạ với brom.

Đáp án: Các nguyên tố nhóm VIIA có tính chất hóa học tương tự clo.

Br2 + 2K  –tº→  2KBr

3Br2 + 2Fe  –tº→ 2FeBr3

Br2 + H2  –tº→ 2HBr (k)

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 5: Hãy cho biết cách sắp xếp nào sau đây đúng theo chiều tính kim loại giảm dần :

a)  Na, Mg, Al, K ;

b) K, Na, Mg, Al;

c) Al, K, Na, Mg ;

d) Mg, K, Al, Na.

Giải thích sự lựa chọn.

Giải: Cách sắp xếp đúng là b): K, Na, Mg, Al.

Vì: – Các nguyên tố Na, Mg, AI ở cùng chu kì, theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân, tính kim loại giảm. ‘

– Nguyên tố Na, K ở cùng một nhóm, theo chiều tăng điện tích hạt nhân, tính kim loại tăng.

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 6: Hãy sắp xếp các nguyên tố sau theo chiều tính phi kim tăng dần : F, O, N, P, As. Giải thích.

Vị trí các nguyên tố trên trong bảng tuần hoàn:

Theo chu kì 2, tính phi kim tăng dần từ N, O, F.Theo nhóm VA, tính phi kim tăng dần từ As, P, N.

Vậy: Tính phi kim tăng dần từ trái sang phải là As, P, N, O, F.


Bài 7 trang 101 hóa 9: a) Hãy xác định công thức của hợp chất khí A, biết rằng :

–  A là oxit của lưu huỳnh chứa 50% oxi.

– 1 gam khí A chiếm thề tích là 0,35 lít ở đktc.

b) Hoà tan 12,8 gam hợp chất khí A vào 300 ml dung dịch NaOH 1,2M. Hãy cho biết muối nào thu được sau phản ứng. Tính nồng độ mol của muối (giả thiết thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể)

Giải bài 7:

nA = 0,35 /22,4 = 0,015625 mol.

MA = 1/0,015625 = 64g

– Tìm số nguyên tử S, O trong phân tử A?

mO = 64 x 50/100 = 32g => nO = 32/16 = 2 mol

mS = 64 – 32 = 32g => ns = 32/32 = 1 mol

Suy ra trong 1 phân tử A có 1S và 2O, công thức của A là SO2

b) * Hướng dẫn: Khi dẫn SO2 vào dung dịch NaOH và SO2, có thể tạo thành muối trung hoà, muối axit hoặc cả hai muối:

M là khối lượng mol phân tử của khí A

2016-05-16_075235
Theo đề ra oxi chiếm 50% nên ta có:

2016-05-16_075412

Vậy công thức phân tử của khí A là SO2

n SO2 = 0,2 mol
nNaOH = 0,3 .1,2 = 0,36 mol
Vì tỷ lệ nNaOH: nNaOH: nSO2 = 0,36 : 0,2 = 1,8
Nên sau phản ứng thu được hỗn hợp 2 muối: NaHSO3 và Na2SO3
SO2 + NaOH –> NaHSO3

2016-05-16_075920

Advertisements (Quảng cáo)