Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Lịch sử 8

Bài 22 trang 76,77, 78 SBT Lịch Sử 8: Sự kiện lịch sử mở đường cho việc xây dựng nền văn hoá Xô Viết là…?

Bài 22: Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX – SBT Sử lớp 8. Giải bài 1,2,3,4,5, trang 76,77, 78 SBT Lịch sử 8. Sự kiện lịch sử mở đường cho việc xây dựng nền văn hoá Xô Viết là…?; Nền Văn Hoá Xô viết được hình thành và phát triển trên cơ sở nào ?…

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Câu 1. Thành tựu đặc biệt về Vật Lý mà con người đạt được trong nửa đầu thế kỉ XX là

định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng
thuyết vạn vật hập dẫn
lí thuyết tương đối
phát minh ra năng lượng nguyên tử

Câu 2. Câu nói nổi tiếng ‘’ tôi hi vọng rằng nhân loại sẽ rút ra được từ những phát minh khoa học nhiều điều tốt hơn là điều xấu” là của .

An-be Anh-xtanh
A. Nô-ben
C. Xi-ôn-cốp-xki
Lô-mô-nô-xốp.

Câu 3. Sự kiện lịch sử mở đường cho việc xây dựng nền văn hoá Xô Viết là

Thắng lợi của cuộc cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga.
Thắng lợi của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
Cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc (1918)
Liên Xô bắt tay vào công cuộc xây dựng CHXH (1931)

Câu 4. Thành tựu của công cuộc xây dựng nền văn hoá Xô viết được thể hiện trong việc

Xoá nạn mù chữ, tiến hành phổ cập giáo dục ở các cấp học
Hoàn thành phổ cập giáo dục ở các cấp học
Xoá bỏ tình trạng mù chữ và nạn thất học, sáng tạo ra chữ viết cho các dân tộc trong Liên bang Xô viết, phát triển hệ thống giáo dục quốc dân, chống các tàn dư tư tưởng của chế độ cũ…
hệ thống giáo dục quốc dân được hình thành

Câu 5. Sự phát triển của khoa học-kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX có tác dụng

loại bỏ các công cụ sản xuất thô sơ, ứng dụng công cụ kĩ thuật hiện đại vào sản xuất
Cơ giới hoá toàn bộ nền sản xuất nông nghiệp trên thế giới
Giúp các dân tộc trên thế giới có đủ điều kiện để bảo vệ nền độc lập, chủ quyền của mình
Mang lại cuộc sống vật chất và tinh thần tốt đẹp hơn cho con người

Advertisements (Quảng cáo)

1

2

3

4

5

3

2

2

3

4


Bài Tập 2: Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S(sai) vào ô [ ] trước các câu sau

1. [ ] Trong nửa đầu thế kỉ XX, loài người trải qua hai cuộc chiến tranh thế giới đó là độc lực quan trọng nhất thúc đẩy nền khoa học- kĩ thuật phát triển, đạt nhiều thành tựu kì diệu

2. [ ] mọi phát minh lớn về mặt Vật lí học của thế kỉ XX đều có liên quan đến li thuyết tương đối của A.Anh-xtanh.

3. [ ] máy bày là một thành tựu của con người trong nửa đầu thế kỉ XX.

4. [ ] nền văn hoá mới – nền văn hoá Xô viết- được hình thành trên cơ sở tư tưởng là chủ nghĩa Mác- Leenin.

Advertisements (Quảng cáo)

5. [ ] Sự phát triển khoa học- kĩ thuật hoàn toàn đem lại những điều tốt đẹp cho con người.

Đúng 2, 3, 4 Sai 1, 5


Bài 3: Hãy nối ô tên nhân vật ở cột bên trái với thành tựu văn hoá, khoa học- kĩ thuật của thế giới và Liên Xô ở ô bên phải cho phù hợp.


Nối 1-B, 2-D, 3-C, 4-E, 5-G, 6-H


Bài 4: Bên cạnh những mặt tích cực, tiến bộ thì những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật đầu thế kỉ XX còn có mặt trái như thế nào ?

Cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật hiện đại đã đem lại sự thay đổi to lớn mang tính bước ngoặt trong sự phát triển của xã hội. Sự phát triển mạnh mẽ về khoa học kỹ thuật đã tạo ra những bước nhảy vọt chưa từng thấy trong quá trình phát triển của lực lượng sản xuất và năng suất lao động, làm xuất hiện nhiều ngành sản xuất mới có liên quan đến sự tiến triển của khoa học và công nghệ (công nghiệp tên lửa, điện tử, vi sinh…) và thay đổi hoàn toàn cơ cấu các ngành kinh tế ở nhiều khu vực. Trong khi cách mạng công nghiệp chứng kiến nền sản xuất từ thủ công chuyển sang cơ khí hóa, cách mạng khoa học – kỹ thuật cho thấy sự tự động hóa cao độ của nền sản xuất dựa trên việc điện tử hóa và ứng dụng các thành tựu mới nhất của công nghệ vào sản xuất. Ngoài ra, tất cả những thay đổi to lớn trong công nghệ và sản xuất đã tạo ra những thiết bị sinh hoạt, hàng tiêu dùng mới làm thay đổi hoàn toàn lối sống của con người trong xã hội.

Vũ khí trở thành phương tiện chiến tranh gây thảm hoạ cho nhân loại qua hai cuộc chiến tranh .


Bài 5: Nền Văn Hoá Xô viết được hình thành và phát triển trên cơ sở nào ?

Nền văn hóa Xô Viết hình thành và phát triển

Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã mở đường cho việc xây dựng một nền văn hóa mới trên cơ sở tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lê-nin và kế thừa những tinh hoa của di sản văn hóa nhân loại. Đó là văn hóa Xô viết.
Thành tựu của công cuộc xây dựng nền văn hóa Xô viết được thể hiện trong việc xóa bỏ tình trạng mù chữ và nạn thất học, sáng tạo chữ viết cho các dân tộc trước đây chưa có chữ viết, phát triển hệ thống giáo dục quốc dân, đấu tranh chống các tàn dư tư tưởng của chế độ cũ, phát triển văn học, nghệ thuật…

Cùng với sự phát triển của khoa học – kĩ thuật, nền văn hóa – nghệ thuật Xô viết có những cống hiến to lớn vào kho tàng văn hóa nhân loại.

Advertisements (Quảng cáo)