Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Lịch sử 8

Bài 1 SBT Sử 8 trang 3,4,5: Giai cấp tư sản có đặc điểm nổi bật gì ?

Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên – SBT Sử Lớp 8. Giải bài 1,2,3,4, 5,6,7, trang 3,4, 5 SBT Lịch sử 8.Trong nền sản xuất mới, giai cấp tư sản có đặc điểm nổi bật gì ?…
Bài 1:

Câu 1. Ý nghĩa nào sau đây Không phản ánh đúng tình hình kinh tế ở Tây Âu trong các thế kỷ XV-XVII?

A. Nhà nước thực hiện nhiều chính sách tiến bộ để phát triển kinh tế.

B. Đã xuất hiện các xưởng sản xuất có thuê mướn nhân công.

C. Nhiều thành thị trở thành trung tâm sản xuất và buôn bán.

D. Các ngân hàng được thành lập và ngày càng có vai trò quan trọng.

Câu 2. Thế kỷ XVI-XVII, các giai cấp mới được hình thành trong Xã Hội Tây Âu là

A. Lãnh chúa và nông dân

B. Lãnh chúa và tư sản

C. Tư sản và vô sản

D. Lãnh chúa, tư sản vô sản

Câu 3. Trong nền sản xuất mới, giai cấp tư sản có đặc điểm nổi bật gì ?

A. thế lực kinh tế yếu, bị phong kiến kìm hãm, chèn ép nên càng không phát triển được.

B. bước đầu có thế lực kinh tế, thường dựa vào đó để củng cố quyền lực chính trị.

C. Có thế lực kinh tế, nhưng không có quyền lực chính trị.

D. Có quyền lực kinh tế và chính trị

Câu 4. Ý Không phản ánh đúng tình hình nước Anh trước cách mạng là

A. nền kinh tế phát triển nhất Châu Âu

B. Nhiều quý tộc vừa và nhỏ chuyển sang kinh doanhtheo lối tư bản, trở thành tầng lớp quý tộc mới.

C. nhiều công ti độc quyền của giai cấp tư sản xuất hiện

D. mâu thuẫn xã hội giữa tư sản, quý tộc mới với chế độ quân chủ chuyên chế ngày càng gay gắt.

Câu 5. Kết qua nổi bật của Cách mạng tư sản Anh là gì ?

Advertisements (Quảng cáo)

A. lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, mở đường cho chủ nghĩa tư bản( CNTB) phát triển mạnh mẽ ở Anh.

B. Vẫn duy trì mọi đặc quyền của thế lực phong kiến, đời sống nhân dân không được cải thiện.

C. nền cộng hoà dân chủ được thiết lập ở Anh

D. thế lực giai cấp tư sản được củng cố, quyền lợi của nhân dân lao động được đam bảo.

Câu 6. Mười ba thuộc địa ở Anh được thành lập ơ Bắc Mĩ vào thời gian

A. Từ đầu thế kỷ XVI đến đầu thế kỷ XVII.

B. Từ đầu thế kỷ XVI đến đầu thế kỷ XVII.

C. Từ đầu thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XVIII.

D. Từ đầu thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XVIII.

Câu 7. Ngày 4-7-1776 đã xảy ra sự kiện

A. Chiến tranh bùng nổ giữa Anh và 13 thuộc địa ơ Băc Mĩ.

B. Công bố Tuyên ngôn Độc lập cua 13 thuộc địa

C. Quân đội thuộc địa thắng moojt trận lớn, tạo ra bước ngoặt của chiến tranh.

Advertisements (Quảng cáo)

D. 13 thuộc địa ban hành hiến pháp riêng của mình.

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

A

C

C

C

A

C

B


Bài  2: Hãy điền chữ  Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô [ ] trước câu trả lời sau

1. [ ] Giống với Hà Lan, cũng như nhiều nước khác ở Châu Âu hồi thế kỉ XVI – XVII, tầng lớp quý tộc mới ở Anh xuất hiện và có thế lực lớn về kinh tế và chính trị.

2. [ ] Quý tộc mới là những quý tộc phong kiến, chuyên sang kinh doanh theo lối TBCN trong các ngành công nghiệp và tài chính.

3. [ ] Trước khi thực dân phương Tây xâm nhập vào Bắc Mĩ, nơi đây là quê hương của các thổ dân da đỏ.

4. [ ] Cách mạng Anh diễn ra dưới hình thức một cuộc nội chiến, còn cách mạng mĩ diễn ra dưới hình thức cuộc chiến trành giành độc lập.

Đúng: 3, 4

Sai:  1, 2


Bài 3: Hãy hoàn thiện sơ đồ sau để làm rõ lí do vì sao chế độ quân chủ lập hiến được thiết lập ở Anh.


Bài 4: Vì sao nói : “ Cách mạng tư sản Anh là cuộc Cách mạng tư sản không triệt để ?

–  Lãnh đạo cách mạng là liên minh tư sản – quý tộc mới lên nhiều tàn dư phong kiến không bị xoá bỏ ( điển hình là sự thiết lập chế độ quân chủ lập hiến ).

– Nông dân và binh lính là hai lực lượng chính của cách mạng nhưng không được hưởng chút quyền lợi gì. Trái lại, nông dân còn tiếp tục bị cướp đoạt ruộng đất và bị đẩy tới chỗ phá sản hoàn toàn.


Bài 5: Tại sao nói :” Chiến tranh dành độc lập của 13 nước thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ đồng thời là cuộc cách mạng tư sản

Vì: cuộc chiến tranh giành Độc lập của 13 bang thuộc địa Mỹ do tư sản lãnh đạo. Nhân dân đứng lên vì quyền lợi của họ . Các giai cấp lãnh đạo đều đưa lợi ích cá nhân lên trước rồi mới đến cộng đồng.
Một lẽ đương nhiên là ko ai chịu sự kìm hãm về kinh tế và đời sống , cũng như phụ thuộc vào nền Kinh tế của Chính Quốc vì thế Cuộc cách mạng nhanh chóng xảy ra.


Bài 6: Hãy nêu ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tư sản đầu tiên.

Cách mạng đã lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế (ở Anh), giải phóng nhân dân khỏi ánh đô hộ của chế độ thực dân (ở Hà Lan và Bắc Mĩ ), tạo điều kiện cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển.


Bài 7: Em hãy trình bày hiêu biết của mình về các khái niệm:

– Cách mạng tư sản:

– Quân chủ lập hiến :

– Quý tộc mới :

– Cách mạng tư sản : cuộc cách mạng do giai cấp tư sản ( có thể liên kết với quý tộc mới- quý tộc tư sản hoá) lãnh đạo nhằm đánh đổ chế độ phong kiến lỗi thời, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, xác lập sự thống trị của giai cấp tư sản

– Quân chủ lập hiến : là chế độ xã hội mà vua không có thực quyền. Chỉ có Quốc hội- cơ quan quyền lực của tư sản và quý tộc mới – mới có quyền định đoạt các chính sách và thông qua các đạo luật…

– Quý tộc mới : xuất thân từ chế độ phong kiến, nhưng đã tham ra kinh doanh tư bản chủ nghĩa và bị tư bản hoá.

Advertisements (Quảng cáo)