Trang Chủ Bài tập SGK lớp 8 Bài tập Tiếng Anh 8

Write – Viết – Unit 16 – Trang 152 – Tiếng Anh 8: Look at the sequence of pictures that describe how cacao beans are processed. Put them in the correct order.

Unit 16: Inventions – Các Phát Minh SGK Tiếng Anh lớp 8. Thực hiện các yêu cầu phần Write – Viết – Unit 16 – Trang 152 – Tiếng Anh 8. Fill in each gap with one of these sequence markers to describe the procedure of papermaking.; Look at the sequence of pictures that describe how cacao beans are processed. Put them in the correct order.

WRITE.

1. Fill in each gap with one of these sequence markers to describe the procedure of papermaking.

(Điền vào mỗi chỗ trống bằng từ nối để mô tả quy trình sản xuất giấy.)

first        then (2)         next         after          this           finally

How Paper Is Made

(1) ________, logs are cut into small chips. (2)_______________ they are mixed with water and acid (3)________ they are heated and crushed into a heavy pulp. This wood pulp is also cleaned and chemically whitened. (4)________ it is passed through rollers to be flattened. (5)________ . sheets of wet paper are produced. (6)_______ . the water is removed from the sheets which are pressed, dried and refined until the finished paper is produced

How Paper Is Made

(1) First, logs are cut into small chips. (2) Then they are mixed with water and acid. (3) Next they are heated and crushed to a heavy pulp. This wood pulp is also cleaned and chemically whitened. (4) After this, it is passed through rollers to be flattened. (5) Then, sheets of wet paper are produced. (6) Finally, the water is removed from the sheets which are pressed, dried and refined until the finished paper is produced.

Advertisements (Quảng cáo)

Tạm dịch:

Giấy được tạo ra như thế nào

(1) Đầu tiên, gỗ được thái thành các lát nhỏ. (2) Sau đó chúng được trộn với nước và axit. (3) Tiếp theo chúng được đun nóng và nghiền thành bột giấy nặng. Bột gỗ này cũng được làm sạch và làm trắng hóa học.(4) Sau đó, nó được truyền qua các con lăn để được làm phẳng. (5) Sau đó, các tờ giấy ướt được sản xuất. (6) Cuối cùng, nước được lấy ra khỏi các tấm được ép, sấy khô và tinh chế cho đến khi sản phẩm giấy hoàn chỉnh được sản xuất.

2. Look at the sequence of pictures that describe how cacao beans are processed. Put them in the correct order.

Advertisements (Quảng cáo)

(Nhìn tranh mô tả quá trình chế biến hạt ca-cao rồi xếp đúng thứ tự các bức tranh.)

1 – d) The fruit harvest is fermented for three to nine days to kill the beans and turn them brown.

2 – a) The beans are dried in the sun.

3 – e) The beans are cleared in special machines.

4 – c) The beans are roasted to bring out the chocolate favour.

5 – b) They are shelled and ground to produce chocolate liquor.

6 – f) The liquor is made into chocolate candy or cocoa powder.

Now use the sequence markers in exercise ‘write 1’ to link sentences together in a paragraph.

(Bây giờ hãy dùng từ nối ở bài tập 1 để nối các câu trên lại với nhau thành một đoạn văn.)

At first, the fruit harvest is fermented for three to nine days to kill the beans and turn them brown. Then, the beans are dried in the sun. Next, the beans are cleured in special machines. After this, the beans are roasted to bring out the chocolate favour. Then, they are shelled and ground to produce chocolate liquor. Finally, the liquor is made into chocolate candy or cocoa powder.

Tạm dịch:

Lúc đầu, vụ thu hoạch trái cây được lên men từ ba đến chín ngày để làm rụng hạt và biến chúng thành màu nâu. Sau đó, hạt được sấy khô dưới ánh mặt trời. Tiếp theo, các hạt được bào chế trong các loại máy đặc biệt. Sau đó, các hạt được rang để lấy hương vị sô cô la. Sau đó, chúng được bóc vỏ và nghiền để sản xuất chất lỏng sô cô la. Cuối cùng, chất lỏng được làm thành kẹo sô-cô-la hoặc bột cacao.

Advertisements (Quảng cáo)