Trang Chủ Bài tập SGK lớp 8 Bài tập Tiếng Anh 8

Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 16 Inventions – Các Phát Minh SGK Tiếng Anh 8

Unit 16: Inventions – Các Phát Minh SGK Tiếng Anh lớp 8. Thực hiện các yêu cầu phần Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 16 Tiếng Anh 8. Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh lớp 8 unit 16. microphone /ˈmaɪkrəfəʊn/(n): mi crô; loudspeaker /ˌlaʊdˈspiːkə(r)/(n): loa phóng thanh …

UNIT 16. INVENTIONS

Các phát minh

– microphone /ˈmaɪkrəfəʊn/(n): mi crô

– X-ray /reɪ/(n): tia X

– loudspeaker /ˌlaʊdˈspiːkə(r)/(n): loa phóng thanh

– papyrus /pəˈpaɪrəs/(n): cây cói giấy, giấy cói

– helicopter /ˈhelɪkɒptə(r)/(n): máy bay lên thẳng

– pulp /pʌlp/(n): bột giấy

– laser /ˈleɪzə(r)/(n): tia la de

– procedure /prəˈsiːdʒə(r)/(n): tiến trình

– foreman /ˈfɔːmən/(n): quản đốc

– drain /dreɪn/(v): làm rút nước, tháo nước

– cacao /kəˈkaʊ/(n): ca cao

– fiber /ˈfaɪbə(r)/(n): sợi, chất xơ

Advertisements (Quảng cáo)

– manufacture /ˌmænjuˈfæktʃə(r)/(v): sản xuất, chế biến

– microwave /ˈmaɪkrəweɪv/(n): vi sóng

– vacuum /ˈvækjuəm/(n): máy hút bụi, chân không

– crush /krʌʃ/(v): nghiền nát

– rinse /rɪns/(v): giũ (quần áo)

– liquefy /ˈlɪkwɪfaɪ/(v): làm cho thành nước

– utensil /juːˈtensl/(v): đồ dùng (nhà bếp)

– defrost /ˌdiːˈfrɒst/(v): làm tan giá đông

Advertisements (Quảng cáo)

– vanilla /vəˈnɪlə/(n): vani

– chip /tʃɪp/(n): miếng nhỏ, mảnh nhỏ

– mixture /ˈmɪkstʃə(r)/(v): trộn

– refine /rɪˈfaɪn/(v): lọc trong, tinh luyện, tinh chế

– mold /məʊld/(n): cái khuôn đúc

– liquor /ˈlɪkə(r)/(n): rượu, nước dùng

– conveyor-belt /kənˈveɪə belt/(n): băng tải, băng truyền

– ferment /fəˈment/(v): lên men

– sample /ˈsɑːmpl/(n): vật mẫu, mẫu vật

– ingredient /ɪnˈɡriːdiənt/(n): thành phần

– zipper (AE), zip (BE): khóa kéo

– facsimile /ˈzɪpə(r)/(n): máy fax

– ballpoint pen /ˈbɔːlpɔɪnt/(n): bút bi

– thresh /θreʃ/(v): đập (lúa)

– mortar /ˈmɔːtə(r)/(n): cối giã (gạo)

– winnow /ˈwɪnəʊ/(v): sàng sẩy, thổi bay

– mill /mɪl/(n): cối xay

– grind /ɡraɪnd/(v): xay nhỏ

– process /ˈprəʊses/(n): qui trình, quá trình

– reinforced concrete /ˌriːɪnˈfɔːs – ˈkɒŋkriːt/(n): bê tông cốt thép

Advertisements (Quảng cáo)