Trang Chủ Bài tập SGK lớp 8 Bài tập Tiếng Anh 8

Language focus – Unit 5 – trang 52 – Tiếng Anh 8: Look at the picture of Mr. Hao’s house. Use the words in the box. Say what he should do.

Unit 5: Study Habits – Thói Quen Học Tập SGK Tiếng Anh lớp 8. Thực hiện các yêu cầu phần Language focus – Unit 5 – trang 52 – Tiếng Anh 8. Complete the dialogues. Use the adverbs of manner in the box.; Look at the picture of Mr. Hao’s house. Use the words in the box. Say what he should do.

Language Focus

• Adverbs of manner

• Modal: should

• Commands, requests and advice in reported speech

1. Complete the dialogues. Use the adverbs of manner in the box.

(Hoàn thành hội thoại, dùng trạng ngữ chỉ thế cách cho trong khung.)

softly          well           fast             badly              hard

a) Hoa: Does Mrs. Nga speak English?

    Lan: Oh, yes. She speaks English (0) well.

b) Hoa: Ba always gets excellent grades.

    Lan: That’s because he studies (1)_______

c) Hoa: That’s our bus!

    Lan: Run (2)_______ and we might catch it

d) Hoa: I’m very sorry. I know I behaved (3)________

    Lan: It’s all right.

e) Hoa: I can’t hear you, Lan.

    Lan: Sorry, but I m speaking (4)_________ because I have a sore throat

(0) well            (1) hard          (2) fast

(3) badly          (4) softly

Tạm dịch:

a) Hoa: Bà Nga có nói tiếng Anh không?

    Lan: Có chứ. Bà ấy nói tiếng Anh tốt lắm.

b) Hoa: Ba luôn đạt điểm xuất sắc.

    Lan: Đó là vì cậu ấy học chăm chỉ.

c) Hoa: Đó là xe buýt của chúng ta!

    Lan: Chạy nhanh lên và chúng ta có thể bắt được nó.

d) Hoa: Mình rất xin lỗi. Mình biết mình cư xử rất tệ.

    Lan: Không sao cả.

e) Hoa: Mình không thể nghe bạn nói gì Lan ạ.

    Lan: Xin lỗi, nhưng mình đang nói rất nhẹ vì mình bị đau họng.

2. Work with a partner. Look at the picture of Mr. Hao’s house. Use the words in the box. Say what he should do.

(Hãy làm việc vói bạn em. Nhìn tranh nhà ông Hào và nói xem ông ấv nên làm gì, sử dụng từ cho trong khung.)

Advertisements (Quảng cáo)

repair           paint          cut           replant           mend

– Mr. Hao should repair the roof.

– He should paint the house.

– He should cut the grass.

– He should replant the trees.

– He should mend the door.

Tạm dịch:

– Ông Hào nên sửa chữa mái nhà.

– Ông ấy nên sơn nhà.

– Ông ấy nên cắt cỏ.

– Ông ấy nên trồng lại cây.

– Ông ấy nên sửa cái cửa.

3. Work with a partner. Suppose YOU are Tim’s mother. Report Miss Jackson’s commands and requests in her conversation with Tim’s mother.

(Hãy làm việc với bạn em. Giả sử em là mẹ của Tim, hãy tường thuật những yêu cầu và đề nghị của cô Jackson trong cuộc nói chuyện vói mẹ của Tim.)

Example:

Miss Jackson said:

‘Can you give Tim this dictionary?”

or “Please give Tim this dictionary.”

Tim’s mother reported it to Tim:

Advertisements (Quảng cáo)

“Miss Jackson asked me to give you this dictionary.”

“Miss Jackson told me to give you this dictionary.”

a)   “Please wait for me outside my office.’’

b)   “Please give Tim his report card for this semester.”

c)   “Can you help him with his Spanish pronunciation?”

d)   “Can you meet me next week?”

a) “Miss Jackson asked me to wait for her outside her office.”

b) “Miss Jackson told me to give you your report card for this semester.”

c) “Miss Jackson told me to help you with your Spanish pronunciation.”

d) “Miss Jackson asked me to meet her next week.”

Tạm dịch:

Cô Jackson nói:

a) “Xin hãy đợi tôi bên ngoài văn phòng của tôi.”

=> “Cô Jackson yêu cầu mẹ đợi cô ấy ở ngoài văn phòng.”

b) “Chị hãy đưa Tim thẻ báo cáo của em ấy cho học kỳ này.”

=> “Cô Jackson yêu cầu mẹ đưa cho con phiếu báo điểm của con trong học kỳ này.”

c) “Chị có thể giúp em ấy luyện cách phát âm tiếng Tây Ban Nha không?”

=> “Cô Jackson yêu cầu mẹ giúp con luyện phát âm tiếng Tây Ban Nha.”

d) “Chị có thể gặp tôi vào tuần tới không?”

=> “Cô Jackson yêu cầu mẹ gặp cô ấy vào tuần tới.”

4. Work with a partner. Report Miss Jackson’s advice she gave in her conversation with Tim’s mother.

(Hãy làm việc với bạn em, tưòng thuật lời khuyên của cô Jackson mà cô đưa ra trong cuộc nói chuyện với mẹ của Tim.)

Example:

Miss Jackson said:

“Tim should work harder on his Spanish pronunciation. ”

Tim’s mother reported it to Tim:

“Miss Jackson said you should work harder on your Spanish pronunciation. ”

a)   “Tim should spend more time on Spanish pronunciation.’

b)   “Tim should practice speaking Spanish every day.”

c)   “Tim should listen to Spanish conversations on TV.”

d)   “Tim should practice reading aloud passages in Spanish.”

e)   “Tim should use this dictionary to find out how to pronounce Spanish words.”

a) “Miss Jackson said you should spend more time on Spanish pronunciation.”

b) “Miss Jackson said you should practice speaking Spanish every day.”

c) “Miss Jackson said you should listen lo Spanish conversations on TV.”

d) ‘‘Miss Jackson said you should practice reading aloud passages in Spanish.”

e) “Miss Jackson said you should use this dictionary to find out how to pronounce Spanish words.”

Tạm dịch:

Cô Jackson nói:

a) “Tim nên dành nhiều thời gian hơn để luyện phát âm tiếng Tây Ban Nha.”

=> “Cô Jackson nói con nên dành nhiều thời gian hơn để luyện phát âm tiếng Tây Ban Nha.”

b) “Tim nên luyện tập nói tiếng Tây Ban Nha mỗi ngày.”

=> “Cô Jackson nói con nên luyện tập nói tiếng Tây Ban Nha mỗi ngày.”

c) “Tim nên nghe các cuộc hội thoại bằng tiếng Tây Ban Nha trên TV.”

=> “Cô Jackson nói con nên nghe các cuộc hội thoại bằng tiếng Tây Ban Nha trên TV.”

d) “Tim nên luyện tập đọc to các đoạn văn tiếng Tây Ban Nha.”

=> “Cô Jackson nói rằng con nên luyện tập đọc to các đoạn văn tiếng Tây Ban Nha.”

e) “Tim nên sử dụng từ điển này để tìm cách phát âm các từ tiếng Tây Ban Nha.”

=> “Cô Jackson nói con nên dùng từ điển này để tìm cách phát âm các từ tiếng Tây Ban Nha.”

Advertisements (Quảng cáo)