Trang Chủ Bài tập SGK lớp 8 Bài tập Tiếng Anh 8

Read – Đọc – Unit 5 – Trang 49 – Tiếng Anh 8: Do learners learn words in the same way?

Unit 5: Study Habits – Thói Quen Học Tập SGK Tiếng Anh lớp 8. Thực hiện các yêu cầu phần Read – Đọc – Unit 5 – Trang 49 – Tiếng Anh 8. True or false? Check (✓) the boxes.; Do learners learn words in the same way?

READ.

Click tại đây để nghe:

Language learners learn words in different ways. Some learners make a list and put into it the meanings of new words in their mother tongue, and try to learn them by heart. However, others do not. Instead, they write one or two example sentences with each new word in order to remember how to use the word in the right way.

In order to remember words better, some learners even write each word and its use on a small piece of paper and stick it somewhere in their house so as to learn it at any time.

Many language learners do not try to learn all new words they come across. They usually underline or highlight only the words they want to learn. This helps them remember important words.

There are also different ways of learning the same number of words. For example, if you try to learn ten words in two days, you can do so in two ways. You can lean the first five words the first day, and then learn the other five the next day. However, because revision is necessary, vou can learn all the ten words the first day and revise them the next day. This helps you practice the words more times.

Language learners should try different ways of learning words so as to find out the best way for themselves. Ask yourself the question: How should I learn words?

Dịch bài:

Những người ngoại ngữ học từ vựng bằng nhiều cách khác nhau. Một số người liệt kê ra và dịch nghĩa của từ mới sang tiếng mẹ đẻ của mình và cố gắng học thuộc lòng những từ này. Tuy nhiên, số khác thì lại không học như thế. Thay vì thế, họ viêt một hoặc hai câu ví dụ cho mỗi từ mới để nhớ cách sử dụng từ đúng.

Để nhớ từ vựng tốt hơn, một số người còn viết từng từ một và cách dùng của nó ra miếng giấy nhỏ và dán nó ở một nơi nào đó trong nhà để có thể học bất cứ lúc nào.

Nhiều người học ngoại ngữ không cố học tất cả từ mới mà họ gặp qua. Họ thường gạch dưới hoặc dùng bút màu tô đậm những từ mà họ muốn học. Cách này giúp họ nhớ được những từ quan trọng.

Có nhiều cách khác nhau để học cùng một sổ từ. Nếu bạn muốn học 10 từ vựng trong hai ngày chẳng hạn thì bạn có thể học theo hai cách. Ngày thứ nhất, bạn có thể học 5 từ đầu tiên và sau đó học những từ còn lại trong ngày sau. Tuy nhiên, việc ôn luyện luôn cần thiết nên bạn có thế học cả 10 từ trong ngày đầu tiên và ôn lại chúng trong ngày sau. Cách này giúp bạn luyện tập từ nhiều lần hơn.

Người học ngoại ngữ nên thử nhiều cách học từ vựng khác nhau để tìm ra cách học tốt nhất cho bản thân mình. Hãy luôn tự hỏi mình nên học từ vựng bằng cách nào?

1. True or false? Check (✓) the boxes.

Advertisements (Quảng cáo)

(Hãy đánh dấu (✓) vào cột đúng hay sai.)

  T

F

a. All language learners write the meaning of new words in their mother tongue.

 

b. Some learners write examples of words they want to learn.

c. Every learner tries to learn all new words they come across.

d. Many learners only learn new words that are important.

T

F

a. All language learners write the meaning of new words in their mother tongue.

⟹ Some learners write the meaning of new words in their mother tongue.

 

b. Some learners write examples of words they want to learn.

c. Every learner tries to learn all new words they come across.

⟹ Many learners do not try to learn all new words they come across.

d. Many learners only learn new words that are important.

Tạm dịch:

Đúng 

Sai

a. Tất cả những người học ngoại ngữ đều viết nghĩa của những từ mới sang tiếng mẹ đẻ của họ.

⟹ Một số học viên viết ý nghĩa của từ mới sang tiếng mẹ đẻ của họ.

 

b. Một số học viên viết các ví dụ về các từ mà họ muốn học.

c. Mỗi học viên đều phải học tất cả những từ mới mà họ gặp phải.

⟹ Nhiều người học không cố gắng học tất cả các từ mới mà họ gặp phải.

d. Nhiều học viên chỉ học những từ mới quan trọng.

2. Answer the question.

(Trả lời câu hỏi.)

a) Do learners learn words in the same way?

b) Why do some learners write example sentences with new words?

c) What do some learners do in order to remember words better?

d) Why don’t some learners learn all the new words they come across?

Advertisements (Quảng cáo)

e) What is necessary in learning words?

f) How should you learn words?

a. No, they don’t. They learn words in different ways.

b. To remember how to use the word in the right way.

c. They write each word and its use on a small piece of paper and stick it somewhere in their house so as to learn it at any time.

d. Because they only want to learn important words.

e. Revision is necessary in learning words.

f. Learners should try different ways of learning words to find out what is the best.

Tạm dịch:

a) Các học viên có học từ mới theo cùng một cách không?

=> Không. Họ học các từ theo nhiều cách khác nhau.

b) Tại sao một số học viên viết các câu ví dụ với từ mới?

=> Để nhớ cách sử dụng từ đúng cách.

c) Một số học viên làm gì để nhớ những từ tốt hơn?

=> Họ viết mỗi từ và cách sử dụng của từ trên một mảnh giấy nhỏ và dán nó vào đâu đó trong nhà để học bất cứ lúc nào.

d) Tại sao một số học viên không nói hết những từ mới mà họ gặp phải?

=> Bởi vì họ chỉ muốn học những từ quan trọng.

e) Điều gì là cần thiết trong việc học các từ?

=> Ôn tập là diều cần thiết trong việc học các từ .

f) Bạn nên học từ như thế nào?

=> Học viên nên thử các cách học từ khác nhau để tìm ra cách tốt nhất.

Advertisements (Quảng cáo)