Trang Chủ Bài tập SGK lớp 8 Bài tập Công nghệ 8

Bài 13. Bản vẽ lắp – Công nghệ 8: Nêu trình tự đọc bản vẽ lắp ? 

Bài 13 Công nghệ lớp 8: Bản vẽ lắp. Giải câu 1, 2 trang 43 . So sánh nội dung bản vẽ lắp với bản vẽ chi tiết .Bản vẽ lắp dùng để làm gì ? …

Câu 1: So sánh nội dung bản vẽ lắp với bản vẽ chi tiết .Bản vẽ lắp dùng để làm gì ?

Bản vẽ lắp dùng để: Dùng để cho biết thành phần cấu tạo bên trong của vật mẫu.

Giống nhau

+ Đều là bản vẽ kĩ thuật

+ Đều có các hình biểu diễn các kích thước và khung tên

Advertisements (Quảng cáo)

+ Giống nhau: Đều có khung tên, kích thước, hình biểu diễn.

+ Khác nhau: Bản vẽ chi tiết có yêu cầu kĩ thuật, bản vẽ lắp có bảng kê.


Câu 2: Nêu trình tự đọc bản vẽ lắp ?

Advertisements (Quảng cáo)

Trình tự đọc bản vẽ lắp:

– Khung tên

– Bảng kê

– Hình biểu diễn

– Kích thước

– Phân tích chi tiết

– Tổng hợp

Advertisements (Quảng cáo)