Trang Chủ Bài tập SGK lớp 8 Bài tập SGK Hóa 8

Bài tập 1,2,3,4,5 trang 75, 76 Hóa lớp 8: Tính theo phương trình hóa học

Bài 22 Hóa học 8: giải bài 1, 2, 3, 4 trang 75, bài 5 trang 76 SGK Hóa 8: Tính theo phương trình hóa học.

Các bước tiến hành:

– Viết phương trình hóa học.

– Chuyển đổi khối lượng chất hoặc thể tích chất khí thành số mol chất

=> Dựa vào phương trình hóa học để tìm số mol chất tham gia hoặc chất tạo thành

– Chuyển đổi số mol chất thành khối lượng (m = n . M) hoặc thể tích khí ở đktc (V = 22,4 . n)

Gợi ý giải bài tập bài 22 Hóa 8 trang 75, 76 – Tính theo phương trình hóa học

Bài 1. Sắt tác dụng với axit clohiđric:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2.

Nếu có 2,8 g sắt tham gia phản ứng, em hãy tìm:

a) Thể tích khí hiđro thu được ở đktc.

b) Khối lượng axit clohiđric cần dùng.

Giải bài 1:

Số mol sắt tham gia phản ứng:

nFe = 0,05 mol

a) Thể tích khí hiđro thu được ở đktc:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2.

Theo phương trình hóa học, ta có: nH2 = nFe  = 0,05 mol

Thể tích khí thu được ở đktc là:  VH2= 22,4 . n = 22,4 . 0,05 = 1,12 lít

b) Khối lượng axit clohiđric cần dùng

Theo phương trình hóa học, ta có:

nHCl = 2nFe = 2 . 0,05 = 0,1 mol

Khối lượng HCl cần dùng là: mHCl = M . n = 0,1 . 36,5 = 3,65 g


Bài 2 trang 75 Hóa 8

Lưu huỳnh S cháy trong không khí sinh ra chất khí mùi hắc, gây ho, đó là khí lưu huỳnh đioxit có công thức hóa học là SO2

a) Viết phương trình hóa học của phản ứng lưu huỳnh cháy trong không khí.

b) Biết khối lượng lưu huỳnh đioxit tham gia phản ứng là 1,6 g. Hãy tìm:

– Thể tích khí lưu huỳnh đioxit sinh ra ở đktc

– Thể tích không khí cần dùng ở đktc. Biết khí oxi chiếm 1/5 thể tích của không khí.

Hướng dẫn bài 2:

a) Phương trình hóa học của S cháy trong không khí:

Advertisements (Quảng cáo)

S + O2 → SO

Số mol của S tham gia phản ứng:

nS = 16/32 = 0,05 mol

Theo phương trình hóa học, ta có: nSO2 = nS = nO2 = 0,05 mol

=> Thể tích khí sunfurơ sinh ra ở đktc là:

VSO2= 22,4 . 0,05 = 1,12 lít

Tương tự thể tích khí oxi cần dùng ở đktc là:

VO2 = 22,4 . 0,05 = 1,12 lít

Vì khí oxi chiếm 1/5 thể tích của không khí nên thể tích không khí cần là:

=> Vkk = 5 VO2 = 5 . 1,12 = 5,6 lít


Bài 3. Có phương trình hóa học sau:

CaCO3 →t0  CaO + CO2

a) Cần dùng bao nhiêu mol CaCO3để điều chế được 11,2 g CaO ?

b) Muốn điều chế được 7 g CaO cần dùng bao nhiêu gam CaCO3?

c) Nếu có 3,5 mol CaCO3tham gia phản ứng sẽ sinh ra bao nhiêu lít CO2(đktc) ?

d) Nếu thu được 13,44 lít khí CO2ở đktc thì có bao nhiêu gam chất rắn tham gia và tạo thành sau phản ứng ?

Đáp án bài 3:

Phương trình phản ứng hóa học:

Advertisements (Quảng cáo)

CaCO3 →t0 CaO + CO2

a) Số mol CaCO3cần dùng là:

Theo phương trình phản ứng hóa học, ta có:

nCaCO3 = nCaO = 11,2/56 = 0,2 mol

Vậy cần dùng 0,2 mol CaCO3 để điều chế CaO

b) Khối lượng CaCO3cần dùng để điều chế 7g CaO là:

Số mol: nCaCO3 = nCaO  = 7/56 = 0,125 mol

Khối lượng CaCO3 cần thiết là:

mCaCO3 = M . n = 100 . 0,125 = 12,5 gam

c) Thể tích CO2sinh ra:

Theo phương trình phản ứng hóa học, ta có:

nCaCO3=  nCaO = 3,5 mol

VCO2 = 22,4 . n = 22,4 . 3,5 = 78,4 lít

d) Khối lượng CaCO3tham gia và CaO tạo thành:

nCaCO3 = nCaO   = nCO2  = 13,44/22,4 = 0,6 mol

Vậy khối lượng các chất:  mCaCO3= 0,6 . 100 = 60 gam

mCaO = 0,6 . 56 = 33,6 gam


Bài 4. a) Cacbon oxit CO tác dụng với khí oxi tạo ra cacbon đioxit. Hãy viết phương trình hóa học

b) Nếu muốn đốt cháy 20 ml CO thì phải dùng bao nhiêu mol CO2 để sau phản ứng người ta chỉ thu được một chất khí duy nhất ?

c) Hãy điền vào những ô trống số mol các chất phản ứng và sản phẩm có ở những thời điểm khác nhau. Biết hỗn hợp CO và O2 ban đầu được lấy đúng tỉ lệ về số mol các chất theo phương trình hóa học.

bai4

Đáp án:

a) Phương trình phản ứng:

2CO + O2 → 2CO2

b) Lượng chất CO2cần dùng:

Theo phương trình phản ứng, để thu được một chất khí duy nhất là CO2 thì số mol các chất tham gia phản ứng phải theo đúng tỉ lệ của phương trình hóa học. Ta có:

nO2 =  ½ nCO2 = 1.20/2   = 10 mol

c) Bảng số mol các chất:

dap an bai4


Bài 5 trang 76 Hóa học 8

Hãy tìm thể tích khí oxi đủ để đốt cháy hết 11,2 lít khí A

Biết rằng:

– Khí A có tỉ lệ khối đối với không khí là 0,552

– Thành phần theo khối lượng của khí A là: 75% C và 25% H

Các thể tích khí đo ở đktc

Hướng dẫn:

Khối lượng mol khí A tham gia phản ứng là:

dA/kk = 0,552 => MA = 29 . 0,552 = 16 g

mC = (16.75)/100 = 12 ; mH = (16.25)/100 = 4

Đặt công thức hóa học của khí A là CxHy, ta có:

12 . x = 12 => x = 1

1 . y = 4 => y = 4

Công thức hóa học của khí A là CH4

Phương trình phản ứng

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

Theo phương trình phản ứng, thể tích oxi bằng hai lần thể tích khí CH4 nên thể tích khí oxi đủ để đốt cháy hết 11,2 lít khí A là:

VO2 = 2 . VCH4  = 11,2 . 2 = 22,4 lít

Advertisements (Quảng cáo)