Trang Chủ Sách bài tập lớp 7 SBT Vật Lý 7

Bài 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 trang 15, 16 SBT môn Lý lớp 7: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không có tính chất nào dưới đây

CHIA SẺ
Bài 5 Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng – Sách bt lý 7. Giải bài 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 trang 15, 16 Sách bài tập Vật lí 7. Câu 5.1: Nói về tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, tính chất nào dưới đây là đúng…

Bài 5.1: Nói về tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, tính chất nào dưới đây là đúng?

A. Hứng được trên màn hình và lớn bằng vật.

B. Không hứng được trên màn và bé hơn vật

C. Không hứng được trên màn và lớn bằng vật

D. Hứng được được trên màn và lớn hơn vật.

=> Chọn C. Không hứng được trên màn và lớn bằng vật


Bài 5.2: Cho một điểm sáng s đặt trước một gương phẳng, cách gương 5cm.

1. Hãy vẽ ảnh của s tạo bởi gương theo hai cách:

a)  Áp dụng tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

b)  Áp dụng định luật phản xạ ánh sáng.

2. Ảnh vẽ theo hai cách trên có trùng nhau không?

Trả lời  1.

Cách vẽ:

AA’ 1 gương AH = A’H BB’ 1 gương BK = B’K

AB và A’B’ gặp nhau ở I trên mặt gương. Góc tạo bởi A’B’ và mặt gương bằng 60°.

2. Hai hình vẽ trên trùng nhau.


Bài 5.3: Một vật sáng AB đặt trước một gương phẳng (hình 5.1). Góc tạo bởi vật và mặt gương bằng 60 độ. Hãy vẽ ảnh của vật tạo bởi gương và tìm góc tạo bởi ảnh và mặt gương.

AA’ ⊥ gương

AH = A’H

BB’ ⊥ gương

BK = B’K

AB và A’B’ gặp nhau ở I trên mặt gương. Góc tạo bởi A’B’ và mặt gương bằng 600


Bài 5.4: Cho một điểm sáng S đặt trước một gương phẳng.

a) Vẽ ảnh S’ của S tạo bởi gương (dựa vào tính chất của ảnh).
b) Vẽ một tia tới SI cho một một tia phản xạ đi qua một điểm A ở trước gương (hình 5.2)

Cách vẽ:

a) Lấy S’ đôi xứng với S qua mặt phẳng gương.

b) Nối S’A cắt gương tại I. Nối SI ta được tia tới.


Bài 5.5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không có tính chất nào dưới đây?

A. Hứng được trên màn và lớn bằng vật.

B. Không hứng được trên màn

c. Không hứng được trên màn và lớn bằng vật

D. Cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến gương.

=> Chọn A


Bài 5.6: Một điểm sáng s đặt trước một gương phẳng một khoảng d cho một ảnh S’ cách gương một khoảng d. So sánh d và d’:

A. d = d’

B. d > d

C. d < d’

D. Không so sánh được vì ảnh là ảo, vật là thật.

Chọn A