Trang Chủ Sách bài tập lớp 7 SBT Vật Lý 7

Bài 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 trang 13, 14 SBT môn Lý 7: Một tia tới tạo với mặt gương một góc 120° như ở hình 4.6

Bài 4 Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng – Sách BT Lý 7. Giải bài 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 trang 13, 14 Sách bài tập Vật lí 7. Câu 4.7: Chiếu một tia sáng SI theo phương nằm ngang lên một gương phẳng như hình 4.5…

Bài 4.7: Chiếu một tia sáng SI theo phương nằm ngang lên một gương phẳng như hình 4.5, ta thu được tia phản xạ theo phương thẳng đứng. Góc SIM tạo bởi tia SI và mặt gương có giá trị nào sau đâY?

A. 30°               B. 45°             C. 60°                B. 90°

=> Chọn B. 45°


Bài 4.8: Chiếu một tia sáng SI lên một gương phẳng, tia phản xạ thu được nằm trong mặt phẳng nào?

A. Mặt gương

B. Mặt phẳng tạo bởi tia tới và mặt gương

C. Mặt phảng vuông góc với tia tới

D. Mặt phẳng tạo bởi tia tới và pháp tuyến với gương ở điểm tới.

=> Chọn D. Mặt phẳng tạo bởi tia tới và pháp tuyến với gương ở điểm tới.


Bài 4.9: Một tia tới tạo với mặt gương một góc 120° như ở hình 4.6. Góc phản xạ r có giá trị nào sau đây?

A. r = 120°            B. r = 60°         C. r = 30°           D. r = 45°

Advertisements (Quảng cáo)

=> Chọn C. r = 30°


Bài 4.10: Hai gương phẳng Gi và G2 đặt song song với nhau, mặt phản xạ quay vào nhau. Tia tới SI được chiếu lên gương Gi phản xạ một lần trên gương Gi và một làn trên gương G2 (hình 4.7). Góc tạo bởi tia tới SI và tia phản xạ cuối cùng trên gương G2 có giá trị nào sau đây?

A.  0°                B. 60°                     C.45°                     D. 90°

=> Chọn A.  0°


Bài 4.11: Hai gương phẳng Gi và G2 đặt vuông góc với nhau, mặt phản xạ quay vào nhau. Tia tới SI được chiếu lên gương Gi (hình 4.8) lần lượt phản xạ trên gương Gi rồi trên gương G2. Góc tạo bởi tia tới SI và tia phản xạ cuối cùng trên gương G2 có giá trị nào sau đây?

A. 180°

Advertisements (Quảng cáo)

B. 60°

C. 45°

D. 90

 => Chọn A. 180°


Bài 4.12: Hai gương phẳng Gi và G2 có mặt phản xạ quay vào nhau và tạo với nhau một góc a (hình 4.9). Tia tới SI được chiếu lên gương Gi lần lượt phản xạ một lần trên gương Gi rồi một lần trên gương G2. Biết góc tới trên gương Gi bằng 30°. Tìm góc a để cho tia tới trên gương Gi và tia phản xạ trên gương G2 vuông góc với nhau.

Tại I theo định luật phản xạ ta có

góc SIN=góc NIK=300

Vậy góc KIO = 900 – 300 = 600

Tại K theo định luật phản xạ ta có:

góc IKP=góc PKR

Trong tam giác vuông IKH ta có

góc IKH=900– góc HIK=900– 2(góc SIN)

            =900-2.300=300

Vậy góc IKP=1/2 góc IKH=150

Do đó

góc IKO=900– góc IKP=900-150= 750

Trong tam giác IKO, ta có

góc IOK= α = 1800– góc IKO- góc KIO = 1800 – 750 – 600 = 450

Advertisements (Quảng cáo)