Trang Chủ Sách bài tập lớp 7 SBT Lịch sử 7

Bài 10 trang 30,31,32 SBT Sử lớp 7: Quê hương của Lý Công Uẩn ở đâu?

CHIA SẺ
Bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước – SBT Sử lớp 7. Giải bài 1,2,3,4, 5,6,7,8 trang 30 – 32 SBT Lịch sử 7. Quê hương của Lý Công Uẩn ở đâu? Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy triều đình Trung ương và các đơn vị hành chính địa phương thời Lý

Bài 1.Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

1. Quê hương của Lý Công Uẩn ở

A. Thuận Thành (Bắc Ninh).

B. Quế Võ (Bắc Ninh),

C. Từ Sơn (Bắc Ninh)

D. Đông Anh (Hà Nội).

2. Người đổi tên thành Đại La thành Thăng Long Là

A. Lý Bí.

B. Lê Long Việt.

C. Lý Công uẩn.

D. Lý Nhân Tông.

3. Nhà Lý chia cả nước thành

A. 10 đạo.                B. 12 đạo.

C 12 lộ                     D. 24 lộ, phủ.

4. Quốc hiệu Đại Việt có từ thời

a.Tiền Lê.

B. Lý Nam Đế.

c. Lý.

D. Trần.

5. Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta có từ thời

A. Đinh.                       B. Tiền Lê.

C. Lý.                           D. Trần.

1

2

3

4

5

C C

D

C C

Bài 2. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ s (sai) vào ô trống trước các câu sau.

1.  Lý Công Uẩn là con nuôi nhà sư Vạn Hạnh.

2.  Lý Thái Tổ là người viết Chiếu dời đô từ Hoa Lư về Đại La.

3.  Kinh thành Thăng Long thời Lý còn rất hoang sơ

4.  Các cung điện thời Lý đều được làm bằng gỗ, lợp ngói ống…

5.  Nhà Lý thi hành chính sách “ngụ binh ư nông”, cho quân lính thay phiên nhau về cày ruộng.

6.  Thời Lý, dưới lộ, phủ là huyện, hương, xã.

Đúng : 2, 4, 5, 6 ;

Sai : 1, 3.

Bài 4. Hãy điền vào bảng dưới đây về tình hình luật pháp và quân đội nước ta thời Lý.

Luật Pháp

Quân Đội

 ……………

……………

 …………..

…………..

Luật Pháp

Quân Đội

 Năm 1042, nhà Lý ban hành bộ Hình thư, bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta (nhưng hiện nay không còn nữa).
Theo sử cũ, luật pháp thời Lý quy định chặt chẽ việc bảo vệ nhà vua và cung điện, xem trọng việc bảo vệ của công và tài sản của nhân dân, nghiêm cấm việc mổ trâu bò, bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Những người phạm tội bị xử phạt rất nghiêm khắc

 Quân đội thời Lý gồm hai bộ phận : cấm quân và quân địa phương.
Nhà Lý thi hành chính sách “ngụ binh ư nông” (gửi binh ở nhà nông), cho quân sĩ luân phiên về cày ruộng và thanh niên đăng kí tên vào sổ nhưng vẫn ở nhà sản xuất, khi cần triều đình sẽ điều động.
Quân đội nhà Lý có quân bộ và quân thuỷ, kỉ luật nghiêm minh, được huấn luyện chu đáo ; vũ khí trang bị cho quân đội gồm giáo mác, đao kiếm, cung nỏ, máy bắn đá.

Bài 3. Em hãy điền mốc thời gian cho phù hợp với sự kiện lịch sử sử trong bảng dưới đây

Thời gian

Sự kiện lịch sử

Lê Hoàn qua đời.

Lê Long Đĩnh mất.

Lý Thái Tổ đặt niên hiệu Thuận Thiên.

Nhà Lý ban hành bộ Hình thư.

Nhà Lý đổi tên nước là Đại Việt.

Thời gian

Sự kiện lịch sử

1005

Lê Hoàn qua đời.

1009

Lê Long Đĩnh mất.

Tháng 2 năm 1011

Lý Thái Tổ đặt niên hiệu Thuận Thiên.

Năm 1402

Nhà Lý ban hành bộ Hình thư.

Năm 1804

Nhà Lý đổi tên nước là Đại Việt.

Bài 5. Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy triều đình Trung ương và các đơn vị hành chính địa phương thời Lý

Cấp triều đình : Vua -> Các đại thần, các quan văn, võ.

Các cấp hành chính địa phương : Lộ, phủ (tri phủ, tri châu) – huyện – hương – xã.

Bài 6. Việc nhà Lý dời đô từ Hoa Lư (Ninh Bình) về Thăng Long có ý nghĩa gì ?

Dời đô về Thăng Long với vị trí trung tâm đất nước có nhiều điều kiện thuận lợi để xây dựng, phát triển đất nước về nhiều mặt và bảo vệ đất nước hơn ở Hoa Lư…

Bài 7. Hình thư – bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta ra đời từ thời Lý theo em có tác dụng như thế nào ?

Sự ra đời của bộ luật thành văn đầu tiên có tác dụng bảo vệ và củng cố vương triều, góp phần phát triển kinh tế, văn hoá, ổn định xã hội, xây dựng đất nước hùng mạnh.

Bài 8. Những công việc nhà Lý đã làm có gì khác và mới so với nhà Đinh, Tiền Lê ?

Nhà Lý có những việc làm khác và mới rất có ý nghĩa trong xây dựng và đổi mới đất nước như : dời đô về Thăng Long, đổi quốc hiệu, ban hành bộ luật thành vãn đầu tiên, tổ chức bộ máy chính quyền các cấp có quy củ, chặt chẽ và hệ thống hơn thời Đinh – Tiền Lê.