Trang Chủ Bài tập SGK lớp 7 Bài tập Tiếng Anh 7 - Thí điểm

Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 9 – Festivals Around The World – Những Lễ Hội Trên Thế Giới SGK Anh lớp 7 thí điểm

Unit 9: Festivals Around The World – Những Lễ Hội Trên Thế Giới SGK Tiếng Anh lớp 7 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 9 – SGK Tiếng Anh 7 thí điểm. Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 7 mới unit 9: fascinating (adj) /’fæsɪneɪtɪŋ/: thú vị, hấp dẫn; celebrate (v) /’selɪbreɪt/: tổ chức lễ …

UNIT 9. FESTIVALS AROUND THE WORLD

Các lễ hội trên Thế giới

1. festival (n) /’festɪvl/: lễ hội

2. fascinating (adj) /’fæsɪneɪtɪŋ/: thú vị, hấp dẫn

3. religious (adj) /rɪˈlɪdʒəs/: thuộc về tôn giáo

4. celebrate (v) /’selɪbreɪt/: tổ chức lễ

Advertisements (Quảng cáo)

5. camp (n,v) /Kæmp/: trại,cắm trại

6. thanksgiving (n) /’θæŋksgɪvɪŋ/: lễ tạ ơn

Advertisements (Quảng cáo)

7. stuffing (n) /’stʌfɪŋ/: nhân nhồi (vào gà)

8. feast (n) /fi:st/: bữa tiệc

9. turkey (n) /’tə:ki/: gà tây

10. gravy (n) /’ɡreɪvi/: nước xốt

11. cranberry (n) /’kranb(ə)ri/: quả nam việt quất

12. seasonal (adj) /’si:zənl/: thuộc về mùa

13. steep (adj) /sti:p/: dốc

Advertisements (Quảng cáo)