Trang Chủ Bài tập SGK lớp 7 Bài tập Tiếng Anh 7 - Thí điểm

Skills 2 – Unit 9 – SGK Anh lớp 7 thí điểm: Think about a festival you attended. Make notes about it below.

Unit 9: Festivals Around The World – Những Lễ Hội Trên Thế Giới SGK Tiếng Anh lớp 7 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Skills 2 – Unit 9 – SGK Tiếng Anh 7 thí điểm. Listen to Nick talk about a music festival he attended. Tick (/) true (T) or false (F).; Think about a festival you attended. Make notes about it below.

1. Look at the pictures below. What kind of festivals do you think it is? Share your ideas with a partner.

(Nhìn vào hình bên dưới. Em nghĩ đó là loại lễ hội gì? Chia sẻ ý kiến với bạn học)

Music festival

Tạm dịch:

Lễ hội âm nhạc

2. Listen to Nick talk about a music festival he attended. Tick (/) true (T) or false (F). Correct the false sentences.

(Nghe Nick nói vể một lễ hội âm nhạc mà cậu ta tham gia. Chọn Đúng (T) hoặc Sai (F). Sửa những câu sai)

Click tại đây để nghe:

1. F

—► One of the most famous festivals in our country, not in the world.

2. T

3. F

—> They stayed in a tent.

4. F

—► He’s Nick’s dad’s favourite singer.

5. T

Tạm dịch:

1. Đảo Wight là lễ hội nổi tiếng nhất trên thế giới.

—► Một trong những lễ hội nổi tiếng nhất ở nước chúng tôi, không phải trên thế giới.

2. Khoảng 60 ngàn người đã tham gia lễ hội vào năm rồi.

3. Nick và gia đình anh ấy đã ở một khách sạn gần khu cắm trại.

—> They stayed in a tent.

4. Jon Bon Jovi là ca sĩ yêu thích của Nick.

—► Ông ấy là cha của ca sĩ Nick yếu thích.

Advertisements (Quảng cáo)

5. Ban nhạc của Jon Bon Jovi đã trình diễn gần 3 giờ.

Audio script:

Last summer holiday my family went back to the UK and we went to a music festival on the Isle of Wight. It is one of the most famous music festivals in our country, which takes place every June. When we got there, I was impressed by the huge number of people. You know about sixty thousand people went to the event. We didn’t stay at a hotel but put up a tent in the camp site. It was lots of fun. We listened to a lot of songs by many bands such as The Killers and The Stone Roses. Guess what? We met Jon Bon Jovi! He’s my dad’s favourite singer He and his band stirred up the crowd in nearly three hours with the hit songs. We also went to the Bohemian Woods, a beautiful woodland down by the river. There we enjoyed a mix of good music from around the world and escaped the busy and noisy festival for a white.

Dịch Script:

Mùa hè năm ngoái, gia đình tôi trở về Anh và chúng tôi đến một lễ hội âm nhạc trên đảo Wight. Đây là một trong những lễ hội âm nhạc nổi tiếng nhất trong nước, diễn ra vào tháng 6 hàng năm. Khi chúng tôi đến đó, tôi đã rất ấn tượng với số lượng người khổng lồ. Bạn biết khoảng sáu mươi nghìn người đã tham dự sự kiện này. Chúng tôi đã không ở tại một khách sạn nhưng ở tại một cái lều trong khu cắm trại. Đó là rất nhiều niềm vui. Chúng tôi đã nghe rất nhiều bài hát của nhiều ban nhạc như The Killers và The Stone Roses. Đoán cái gì? Chúng tôi đã gặp Jon Bon Jovi! Anh ấy là ca sĩ yêu thích của cha tôi, anh ấy và ban nhạc của anh ấy đã khuấy động đám đông trong gần ba tiếng đồng hồ với những bài hát nổi tiếng. Chúng tôi cũng đã đi đến Rừng Bohemian, một khu rừng tuyệt đẹp bên bờ sông. Ở đó, chúng tôi thưởng thức một buổi  hòa nhạc hay từ khắp nơi trên thế giới và thoát khỏi lễ hội bận rộn và ồn ào cho một màu trắng.

3. Listen again and answer the questions.

(Nghe lại và trả lời các câu hỏi)

Click tại đây để nghe:

1. – It takes place every June.

2. – They are music bands.

3. – He interested the audience with the hit songs.

4. – They also went to the Bohemian Woods.

5. – They enjoyed a mix of good music from around the world.

Tạm dịch:

1. Khi nào lễ hội diễn ra?

– Nó diễn ra vào mỗi tháng 6.

Advertisements (Quảng cáo)

2. The Killers và the Stone Roses là gì?

– Họ là các ban nhạc.

3. Jon Bon Jovi đã thu hút khán thính giả như thế nào?

– Ông ấy thu hút khán giả với những bài hít.

4. Nick và gia đình anh ấy cũng đi đâu?

– Họ cùng đi đến khu rừng Bohemian.

5. Họ làm gì ở đó?

– Họ thưởng thức tuyển tập âm nhạc hay từ khắp thế giới.

4. Think about a festival you attended. Make notes about it below.

(Nghĩ về một lễ hội em đã tham gia và ghi chú về nó như bên dưới)

Name of festival – Tet Holiday Flower Festival

– What was the festival?

They display and decorate Nguyen Hue Street in HCMC with many flowers and lights.

– Who celebrated it?

Ho Chi Minh City People’s Committee.

– Where was it held?

It’s in Nguyen Hue Street, District 1, HCMC.

– How was it held?

People decorate the Street with many kinds of flower for 1 week in Tet Holiday. People come there to enjoy the flowers and take pictures.

– Why was it held?

They do it to welcome the Tet Holiday.

– When was it held?

In Tet Holiday.

Tạm dịch:

Lễ hội hoa xuân

– Lễ hội đó là gì?

Họ trưng bày và trang trí đường Nguyễn Huệ ở Thành phố Hồ Chí Minh với rất nhiều hoa và đèn.

– Ai tổ chức?

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

– Nó ở đâu?

Nó ở đường Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

– Nó được tổ chức như thế nào?

Người ta trang trí đường Nguyễn Huệ với nhiều loại hoa trong vòng 1 tuần vào dịp Tết. Người ta đến đó để thưởng thức hoa và chụp hình.

– Tại sao nó được tổ chức?

Họ tổ chức để chào mừng dịp Tết.

– Nó được tổ chức khi nào?

Vào dịp Tết.

5. Now write a short paragraph about the festival you attended. Use the notes above

(Viết một đoạn văn ngắn về lễ hội mà em tham gia. Sử dụng những ghi chú bên trên)

I used to attend the Tet Holiday Flower festival. It’s called Nguyen Hue Flower street Festival. It is held in Nguyen Hue Street in District 1, Ho Chi Minh City. It takes place every Tet Holiday for 1 week. It is celebrated by Ho Chi Minh City People’s Committee. They display and decorate the street with many kinds of flowers and lights. Many people come there to enjoy the beautiful flowers and take pictures.

Tạm dịch:

Tôi từng tham gia Lễ hội Hoa Tết. Nó được gọi là Lễ hội đường hoa Nguyễn Huệ. Nó được tổ chức ở đường Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Nó diễn ra vào mỗi dịp Tết trong vòng 1 tuần. Nó được ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Họ trưng bày và trang trí đường phố với nhiều loại hoa và đèn. Nhiều người đến đó để thưởng thức hoa và chụp hình.

Advertisements (Quảng cáo)