Trang Chủ Bài tập SGK lớp 7 Bài tập Tiếng Anh 7 - Thí điểm

Project – Unit 11 – SGK Anh lớp 7 thí điểm: Design a presentation about your future transport with your group.

Unit 11: Travelling In The Future – đi Lại Trong Tương Lai SGK Tiếng Anh lớp 7 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Project – Unit 11 – SGK Tiếng Anh 7 thí điểm. Design a presentation about your future transport with your group.

In groups, brainstorm ideas for your future means of transport. Think about the following:

(Làm theo nhóm, suy nghĩ những ý kiến cho phương tiện tương lai của em. Nghĩ về những điều sau)

– High-speed train will go around the city. It is driverless train.

– It will drive around the city. It uses electricity and is solar-powered.

– It’s driverless.

– It’s like an airplane without wings.

Advertisements (Quảng cáo)

– It helps people to travel faster and safer.

Tạm dịch:

– Nó đi đâu? Nó có bay, nổi, lái hay làm gì khác không?

Tàu lửa cao tốc sẽ đi vòng quanh thành phố. Nó là tàu không người lải.

– Nó đi như thế nào? Bạn có đạp nó không? Hay nó bằng điện? Nó bằng năng lượng mặt trời hay gió?

Advertisements (Quảng cáo)

Nó sẽ lái quanh thành phố. Nó sử dụng điện và được làm bằng điện mặt trời.

– Ai lái nó? Nó là tàu không người lái phải không?

– Nó trông như thế nào?

Nó trông như một máy bay nhưng không có cánh.

– Lợi ích của nó là gì?

Nó giúp người ta đi nhanh hơn và an toàn hơn.

Design a presentation about your future transport with your group.

(Thiết kế một bài nói về phương tiện tương lai với các nhóm bạn)

In the future, there will be high-speed train. The train will go around the city. It’s driverless train. It will use electric and solar-powered. It will look like an airplane without wings. It will help people to travel faster and safer.

Tạm dịch:

Trong tương Lai sẽ có tàu cao tốc. Tàu sẽ đi vòng quanh thành phố. Nó Là tàu không người lái. Nó sẽ sử dụng điện và năng lượng mặt trời. Nó trông như một máy bay không có cánh. Nó sẽ giúp người ta đi nhanh hơn và an toàn hơn.

Advertisements (Quảng cáo)