Trang Chủ Bài tập SGK lớp 7 Bài tập Địa lí 7

Bài 34. Thực hành: So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi – Địa lí 7:  Lập bảng để so sánh đặc điểm kinh tế của 3 khu vực châu Phi.

Bài 34 Địa lí lớp 7: Thực hành: So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi. Giải bài 1, bài 2, giải bài tập lí thuyết trang 108 . Lập bảng để so sánh đặc điểm kinh tế của 3 khu vực châu Phi..

Bài 1:  Tên các quốc gia có thu nhập bình quân đầu người trên 1000 USD/năm và khu vực phân bố.
– Tên các quốc gia có thu nhập bình quân đầu người dưới 200 USD/năm và khu vực phân bố.
– Nhận xét về sự phân hoá thu nhập bình quân theo đầu người.

– Các nước có thu nhập bình quân đầu người trên 1000 USD/năm là :
Ma-rốc, An-giê-ri, Tuy-ni-di, Li-bi, Ai Cập, Na-mi-bi-a, Bốt-xa-voa, Cộng hoà Nam Phi, phân bố ở phía bắc ven Địa Trung Hải và cực nam của châu Phi.
– Các nước có thu nhập bình quân đầu người dưới 200 USD/năm là : Buốc-ki-na Pha-xô, Ni-giê, Sát, Ê-ti-ô-pi-a, Xô-ma-li, phân bố ở Trung và Nam Phi.
– Thu nhập bình quân đầu người không đều giữa 3 khu vực : Nam Phi là cao nhất rồi đến Bắc Phi và Trung Phi là thấp nhất. Trong từng khu vực, thu nhập bình quân đầu người cũng không giống nhau.


Bài 2:  Lập bảng để so sánh đặc điểm kinh tế của 3 khu vực châu Phi.

Advertisements (Quảng cáo)