Trang Chủ Sách bài tập lớp 6 Sách bài tập Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Giải SBT Toán 6 Bài 1: Hình vuông – Tam giác đều – Lục giác đều

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 67 Sách bài tập Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 1. Hình vuông – Tam giác đều – Lục giác đều

Bài 1

Cho hình vuông ABCD có AB = 7cm. Tính độ dài các đoạn thẳng BC, DC, AD.

ABCD là hình vuông nên AB = BC = DC = AD = 7cm.

Giải bài 2 trang 67 SBT Toán 6

Dùng thước và eke để vẽ hình vuông có độ dài cạnh 5cm

– Dùng thước vẽ đoạn thẳng AB = 5 cm

– Dùng eke và thước vẽ các đường thẳng vuông góc với AB tại A và B.

– Trên đường vuông góc tại A lấy điểm D với AD = 5cm. Trên đường vuông góc tại B lấy điểm C với BC = 5cm.

– Kẻ đoạn thẳng nối C và D ta được tứ giác ABCD là hình vuông có độ dài cạnh 5cm

Giải bài 3 trang 67 SBT Toán 6

Hãy vẽ một hình vuông có cạnh là 8 cm rồi dùng compa so sánh hai đường chéo của hình vuông đó.

– Dùng thước vẽ đoạn thẳng AB = 8 cm

– Dùng eke và thước vẽ các đường thẳng vuông góc với AB tại A và B.

– Trên đường vuông góc tại A lấy điểm D với AD = 8cm. Trên đường vuông góc tại B lấy điểm C với BC = 8cm.

– Kẻ đoạn thẳng nối C và D ta được tứ giác ABCD là hình vuông có độ dài cạnh 8cm

Advertisements (Quảng cáo)

Nối 2 đường chéo AC và BD. Dùng comp so sánh 2 bán kính lần lượt là AC và BD dễ dàng suy ra hai đường chéo này bằng nhau.

Giải bài 4

Cho tam giác đều MNP có NP = 3cm. Tính độ dài các cạnh MN, MP

Tam giác MNP là tam giác đều nên MN = NP = MP = 3cm.

Giải bài 5

Dùng thước và compa để vẽ tam giác đều có độ dài cạnh 6cm.

HS tự làm

Giải bài 6

Hãy vẽ một hình vuông có cạnh là 4cm rồi vẽ tiếp ra bên ngoài bốn tam giác đều có cạnh là cạnh hình vuông lên một tờ giấy. Dùng kéo cắt hình vừa vẽ rồi xếp theo các cạnh của hình vuông để có một bao thư.

Advertisements (Quảng cáo)

HS tự làm

Giải bài 7

Cho 6 hình tam giác đều (bằng giấy) cùng có độ dài cạnh 5 cm. Hãy nêu cách gấp 6 hình tam giác đó để có một lục giác đều với cạnh bằng 5 cm.

Hướng dẫn: Ta ghép các tam giác sao cho 6 tam có chung 1 đỉnh, các cạnh của chúng hoặc chung 1 đỉnh hoặc chung 1 cạnh

Giải bài 8 trang 67 Sách bài tậpToán 6 – Chân trời sáng tạo

Cho lục giác đều MNIJHK với cạnh MN = 6 cm và đường chéo NH = 12 cm. Tính độ dài các đoạn thẳng HK và IK.

MNIJHK là lục giác đều nên:

MN = HK = 6 cm (Vì MN và HK đều là cạnh của lục giác đều.)

Vì IK, NH, MJ là các đường chéo chính của lục giác đều nên:

IK = NH = 12 cm

Giải bài 9 trang 67 SBT Toán lớp 6

Cho lục giác đều ABCDEG

a) Hãy đếm các đường chéo của lục giác vẽ từ mỗi đỉnh của lục giác. Hãy cho biết có bao nhiêu đường chéo được đếm  2 lần.

b) Hãy cho biết lục giác trên có bao nhiêu đường chéo.

a) Từ đỉnh A có 3 đường chéo là: AC, AD, AE.

Từ đỉnh B có 3 đường chéo là: BD, BE, BG.

Từ đỉnh C có 3 đường chéo là: CE, CG, CA.

Từ đỉnh D có 3 đường chéo là: DG, DA, DB.

Từ đỉnh E có 3 đường chéo là: EA, EB, EC.

Từ đỉnh G có 3 đường chéo là: GB, GC, GD.

Trong đó 9 đường chéo được đếm 2 lần.

b) Tổng số đường chéo kể cả các đường được đếm 2 lần là:

3 . 6 = 18 (đường)

Mà mỗi đường chéo đều đước đếm 2 lần, do đó số đường chéo của lục giác là:

18 : 2 = 9 (đường chéo)

Advertisements (Quảng cáo)