Trang Chủ Sách bài tập lớp 6 Sách bài tập Toán 6 - Kết nối tri thức

Giải SBT Toán 6 Bài 19: Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân

Giải Bài 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14 trang 68; Bài 4.15,  4.16, 4.17, 4.18, 4.19 trang 69 sách bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 19 SBT Toán 6: Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân

Bài 4.8 trang 68 sách bài tập Toán 6

Quan sát Hình 4.11 và cho biết hình nào là hình chữ nhật, hình nào là hình thoi.

Quan sát hình 4. 11, ta thấy:

+) Hình chữ nhật là: hình b

+) Hình thoi là: hình d

Bài 4.9

Quan sát Hình 4.12 và cho biết hình nào là hình bình hành, hình nào là hình thang cân.

 

Kiểm tra các cạnh của tứ giác:

+ Nếu 2 cặp cạnh đối song song thì tứ giác là hình bình hành

+ Nếu 1 cặp cạnh đối song song và 2 cạnh bên bằng nhau thì tứ giác là hình thang cân

Quan sát hình 4. 12, ta thấy:

+) Hình bình hành là: hình c

+) Hình thang cân là: hình b

Bài 4.10

Vẽ hình chữ nhật DEFG có DE = 3cm; EF = 5cm.

*Vẽ hình chữ nhật DEFG có DE = 3cm; EF = 5cm.

Các em vẽ như hướng dẫn sau:

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng EF = 5 cm.

Bước 2. Vẽ đường thẳng vuông góc với EF tại E. Trên đường thẳng đó lấy điểm D sao cho ED = 3 cm.

Bước 3. Vẽ đường thẳng vuông góc với EF tại F. Trên đường thẳng đó lấy điểm G sao cho FG = 3 cm.

Bước 4. Nối D với G ta được hình chữ nhật DEFG.

Bài 4.11 trang 68 SBT Toán 6

Advertisements (Quảng cáo)

Vẽ hình thoi MNPQ có cạnh MN = 4cm.

*Vẽ hình thoi MNPQ có cạnh MN = 4cm:

Vẽ hình thoi MNPQ có cạnh MN = 4cm:

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng MN = 4cm

Bước 2. Vẽ đường thẳng đi qua N. lấy điểm P trên đường thẳng đó sao cho NP = 4 cm.

Bước 3. Vẽ đường thẳng đi qua P và song song với cạnh MN. Vẽ đường thẳng đi qua M và song song với cạnh NP.

Bước 4. Hai đường thẳng này cắt nhau tại Q, ta được hình thoi MNPQ.

Bài 4.12 trang 68 SBT Toán 6

Vẽ hình bình hành EFHK có EF = 3cm; FH = 4cm

Học sinh tự vẽ

Bài 4.13

Vẽ hình bình hành ABCD có AB = 3cm; BC = 5cm; AC = 6cm.

Vẽ hình bình hành ABCD có AB = 3cm; BC = 5cm; AC = 6cm:

Vẽ hình bình hành ABCD có AB = 3cm; BC = 5cm; AC = 6cm:

Advertisements (Quảng cáo)

Bước 1: Vẽ đoạn thẳng AC = 6cm.

Bước 2: Vẽ cung tròn tâm A bán kính 3cm, cung tròn tâm C bán kính 5 cm. Hai cung tròn này cắt nhau tại B

Bước 3: Nối A với B, B với C ta được AB = 3cm, BC = 5cm.

Bước 4: Vẽ đường thẳng đi qua A và song song với BC, đường thẳng qua C và song song với AB. Hai đường thẳng này cắt nhau tại D, ta được hình bình hành ABCD.

Bài 4.14

Vẽ hình thoi MNPQ có cạnh bằng 5cm và một góc bằng 60o.

*Vẽ hình thoi MNPQ có cạnh MN = 5cm và có một góc bằng 60o:

*Vẽ hình thoi MNPQ có cạnh MN = 5cm và có một góc bằng 60o:

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng MN = 5cm

Bước 2: Đặt ê ke có góc \(60^0\)  trùng với điểm M, kẻ đường thẳng Mx

Bước 3: Trên đường thẳng Mx lấy điểm Q sao cho MQ = 5cm.

Bước 4. Vẽ đường thẳng đi qua Q song song với MN, đường thẳng qua N song song với MQ, hai đường thẳng này cắt nhau tại P. Ta được hình thoi MNPQ.

Bài 4.15 trang 69 SBT Toán 6

Quan sát Hình 4.13 và kiểm tra xem tứ giác MNPQ có là hình thoi không?

Dùng thước thẳng hoặc compa kiểm tra ta thấy: MN = NP = PQ = MQ, nghĩa là 4 cạnh bằng nhau nên MNPQ là hình thoi.

Bài 4.16 trang 69 SBT Toán 6 tập 1

Quan sát Hình 4.14 và kiểm tra xem tứ giác EFPQ có là hình bình hành không. Tứ giác ABCD có là hình chữ nhật không?

+) Dùng thước thẳng để kiểm tra ta thấy EF = PQ; EQ = PF. Vậy EFPQ là hình bình hành.

+) Dùng ê ke để kiểm tra góc ta thấy: các góc A, góc B, góc C, góc D đều bằng 90o nên ABCD là hình chữ nhật.

Chú ý: Ta có thể dùng nhiều cách để kiểm tra

Bài 4.17 trang 69 sách bài tập Toán 6

Quan sát Hình 4.15 và kiểm tra xem các tứ giác OABC, OCDE có là hình thoi không. Tứ giác BEDC có là hình thang cân không?

+) Dùng thước thẳng đo ta thấy AB = AO = OC = CB nên tứ giác OABC là hình thoi

+) Dùng thước thẳng đo ta thấy CO = OE = ED = DC nên tứ giác COED là hình thoi

+) Đặt ê ke vuông góc với BE, ta thấy ê ke cũng vuông góc với CD. Do đó hai đường thẳng BE và CD song song với nhau. Dùng thước thẳng đo, ta thấy BC = DE nghĩa là hai cạnh bên bằng nhau. Vậy BCDE là hình thang cân.

Bài 4.18

Cắt ba hình tam giác đều có cạnh 4cm rồi ghép thành một hình thang cân.

HS tự làm

Bài 4.19

Cắt tám hình thang cân có đáy nhỏ bằng cạnh bên để xếp thành mặt chiếc khay đựng mứt Tết như hình Hình 4.16

+) Cắt 8 hình thang có đáy nhỏ bằng cạnh bên

+) Xếp lại như hình 4.16

Advertisements (Quảng cáo)