Sách bài tập lớp 6

Trang Chủ Lớp 6 Sách bài tập lớp 6
Bài 1.1, 1.2 trang 6 SBT Toán 6 tập 1: Tìm tập hợp tên các học sinh có tổng số điểm hai môn lớn hơn 16
Bài 1.1, 1.2 trang 6 SBT Toán 6 tập 1: Tìm tập hợp tên các học sinh có tổng số điểm hai môn lớn hơn 16
Bài 1 tập hợp, phần tử của tập hợp - SBT Toán 6: Giải bài 1.1; 1.2 trang 6 Sách Bài Tập Toán 6 tập 1. Câu 1.1: Viết được bao nhiêu tập hợp, mỗi tập hợp gồm một...
Bài 2.1, 2.2 trang 8 Sách BT Toán 6 tập 1: khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?
Bài 2.1, 2.2 trang 8 Sách BT Toán 6 tập 1: khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?
Bài 2 tập hợp các số tự nhiên - SBT Toán 6: Giải bài 2.1, 2.2 trang 8 Sách bài tập Toán 6 tập 1. Tìm ba số tự nhiên liên tiếp, biết rằng tổng số của chúng bằng...
Bài 13, 14, 15 trang 7 SBT lớp 6 tập 1: Có bao nhiêu số tự nhiên không vượt quá n; trong đó n ∈ N?
Bài 13, 14, 15 trang 7 SBT lớp 6 tập 1: Có bao nhiêu số tự nhiên không vượt quá n; trong đó n ∈ N?
Bài 2. Tập hợp các số tự nhiên - SBT Toán 6. Giải bài 13, 14, 15 trang 7 Sách bài tập lớp 6 tập 1. Câu 13: Viết tập hợp A các số tự nhiên x mà x...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 5 SBT Toán 6 tập 1: Viết tập hợp các chữ cái trong cụm từ “SÔNG HỒNG’’
Bài 1, 2, 3, 4 trang 5 SBT Toán 6 tập 1: Viết tập hợp các chữ cái trong cụm từ “SÔNG HỒNG’’
Bài 1. Tập hợp. Phần tử của tập hợp - SBT Toán lớp 6. Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 5 Sách Bài Tập Toán 6 tập 1. Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn...