Trang Chủ Sách bài tập lớp 6 SBT Lịch sử 6

Bài 26 SBT Sử lớp 6 trang 76,77: Những chính sách của Khúc Hạo nhằm mục đích gì?

CHIA SẺ
Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương – SBT Sử lớp 6. Giải bài 1,2,3,4,5, trang 76, 77.  Cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược diễn ra trong bối cảnh lịch sử như thế nào ? Những chính sách của Khúc Hạo nhằm mục đích gì?…

Bài 1. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

1. Vua Đường phong chức Tiết độ sứ An Nam đô hộ cho Khúc Thừa Dụ đầu năm 906 chứng tỏ

A. triều đình nhà Đường đã công nhận nền tự chủ của An Nam đô hộ.

B.nhà Đường đã có sự thay đổi trong chính sách cai trị An Nam đô hộ.

C. An Nam đô hộ vẫn thuộc nhà Đường.

D. nhà Đường rất coi trọng Khúc Thừa Dụ.

2. Những chính sách của Khúc Hạo nhằm mục đích

A. củng cố quyền lực của họ Khúc.

B. xoá bỏ chế độ thống trị của chính quyền nhà Đường, xây dựng một nước hoàn toàn tự chủ.

c. đem lại đời sống ấm no cho nhân dân.

D. cả B và c.

3. Người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nam Hán lần thứ nhất là

A. Khúc Thừa Dụ.                                B. Khúc Hạo.

c. Dương Đình Nghệ.                            D. Ngô Quyền.

1

2

3

c

D

c

Bài 2. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ s (sai) vào ô trống trước các câu sau.

1.  Lợi dụng nhà Đường suy yếu, Khúc Thừa Dụ tập hợp nhân dân nổi dậy, đánh chiếm thành Tống Bình, tự xưng là Tiết độ sứ, xây dựng chính quyền tự chủ.

2.  Khúc Thừa Dụ xây dựng đất nước tự chủ theo đường lối “chính sự cốt chuộng khoan dung, giản dị ; nhân dân đều được yên vui”.

3. Khúc Hạo gửi con trai là Khúc Thừa Mĩ sang Nam Hán làm con tin nhằm mục đích hoà hoãn để có thời gian củng cố chính quyền, xây dựng đất nước, phát triển lực lượng chuẩn bị kháng chiến.

4.  Sau khi đánh tan quân Nam Hán, Dương Đình Nghệ tự xưng vua, tiếp tục xây dựng nền tự chủ.

Đ: 1,3 ;

s : 2, 4.

Bài 3. Hãy nối sự kiện ở cột bên phải với thời gian ở cột bên trái cho phù hợp

Thời gian

Sự kiện
1.Giữa năm 905 a)  vua Đường buộc phải phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ An Nam đô hộ.
2. Đầu năm 906 b)  một tướng cũ của Khúc Hạo là Dương Đình Nghệ đã đem quân từ Thanh Hoá ra Bắc bao vây, tấn công thành Tổng Bình.
3.Năm 907 c)  Khúc Thừa Dụ mất, con là Khúc Hạo lên thay.  
4. Năm 917 d)   Khúc Hạo mất, con là Khúc Thừa Mĩ lên thay, tiếp tục sự nghiệp của cha
5. Năm 931 e)  Khúc Thừa Dụ được sự ủng hộ của nhàn dân đã đánh chiếm Tống Bình rồi tự xưng là Tiết độ sứ

1-e;

2-a;

3-c;

4-d;

5-b.

Thời gian

Sự kiện

Giữa năm 905

a)  vua Đường buộc phải phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ An Nam đô hộ.

Đầu năm 906

b)  một tuớng cũ của Khúc Hạo là Dương Đình Nghệ đã đem quản từ Thanh Hoá ra Bắc bao vây, tấn công thành Tổng Bình.

Năm 907

c)  Khúc Thừa Dụ mất, con là Khúc Hạo lên thay.

 

Năm 917

d)             Khúc Hạo mất, con là Khúc Thùa Mĩ lên thay, tiếp tục sự nghiệp của cha

Năm 931

e)             Khúc Thừa Dụ được sự ủng hộ của nhàn dân đả đánh chiếm Tống Bình rồi tự xưng là Tiết độ sứ

Bài 4. Họ Khúc đã giành lại độc lập cho đất nước như thế nào và làm được những gì để củng cố quyền tự chủ?

– Lợi dụng  lúc nhà Đường suy yếu, Khúc Thừa Dụ đã tập hợp nhân dân chuẩn bị nổi dậy.

– Giữa năm  905,  Khúc Thừa Dụ đã đánh chiếm thành Tống Bình rồi tự xưng là Tiết độ sứ,  xây dựng chính quyền tự chủ.

–  Họ Khúc đã làm được nhiều việc lớn : đặt lại các khu vực hành chính, cử người trông coi mọi việc đến xã ; xem xét và định lại mức thuế, bãi bỏ các thứ lao dịch của thời Bắc thuộc ; lập lại sổ hộ khẩu,… nhằm xây dựng đất nước tự chủ, đem lại đời sống ấm no cho nhân dân.

Bài 5. Cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược diễn ra trong bối cảnh lịch sử như thế nào ?

– Năm 907, Khúc Thừa Dụ mất, con là Khúc Hạo lên thay, trong khi tiếp tục sự nghiệp xây dựng nền tự chủ thì năm 917, nước Nam Hán thành lập.

– Năm 917, Khúc Hạo mất, Khúc Thừa Mĩ lên thay, thần phục nhà Hậu Lương. Năm 930, quân Nam Hán sang xâm lược nước ta và bắt được Khúc Thừa Mĩ…

–  Năm 931, Dương Đình Nghệ đem quân từ Thanh Hoá ra tấn công quân Nam Hán…