Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Toán lớp 6 - Cánh diều

Bài 3: Mô hình xác suất trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản trang 14, 15, 16 Toán 6 tập 2

Trả lời Câu hỏi trang 14, 15 Toán 6 Cánh Diều tập 2. Giải Bài 1, 2, 3, 4 trang 16 SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều. Bài 3. Mô hình xác suất trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản – Chương 4 Một số yếu tố thống kê và xác suất

Câu hỏi khởi động

Một hộp có 1 quả bóng xanh và 1 quả bóng đỏ; các quả bóng có kích thước và khối lượng như nhau. Lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong hộp.

Những kết quả nào có thể xảy ra?

Có 2 kết quả có thể xảy ra

Có 2 kết quả có thể xảy ra:

*Quả bóng lấy ra là màu xanh

* Quả bóng lấy ra là màu đỏ

Hoạt động 2

Tung đồng xu 1 lần. Nêu những kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của đồng xu?

Khi tung đồng xu 1 lần, có 2 kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của đồng xu là mặt xuất hiện là mặt sấp hoặc ngửa

Luyện tập vận dụng

Một hộp có 4 chiếc kẹo, trong đó có 1 chiếc kẹo màu hồng, 1 chiếc kẹo màu xanh, 1 chiếc kẹo màu vàng và 1 chiếc kẹo màu cam; các chiếc kẹo có kích thước như nhau. Lấy ngẫu nhiên một chiếc kẹo trong hộp.

a)Nêu những kết quả có thể xảy ra đối với màu của chiếc kẹo được lấy ra.

b)Viết tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với màu của chiếc kẹo được lấy ra.

c)Nêu hai điều cần chú ý trong mô hình xác suất của trò chơi trên

Có 4 kết quả có thể xảy ra

Các phần tử của tập hợp được liệt kê 1 lần, thứ tự tùy ý trong dấu ngoặc {}, ngăn cách nhau bởi dấu ;

a)Khi lấy ngẫu nhiên một chiếc kẹo trong hộp, có 4 kết quả có thể xảy ra đối với màu của chiếc kẹo được lấy ra là: màu hồng, màu xanh, màu vàng, màu cam.

b)Tập hợp B các kết quả có thể xảy ra đối với màu của chiếc kẹo được lấy ra:

B={màu hồng; màu xanh; màu vàng; màu cam}

c) 2 điều cần chú ý trong mô hình xác suất của trò chơi trên là:

*Lấy ngẫu nhiên 1 chiếc kẹo

* Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với màu của chiếc kẹo được lấy ra là {màu hồng; màu xanh; màu vàng; màu cam}

Giải bài 1 trang 15 Toán 6 tập 2 cánh diều

Một hộp có 5 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1, 2, 3, 4, 5; hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau.

Rút ngẫu nhiên một chiếc thẻ trong hộp.

a) Nêu những kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được rút ra.

b) Số xuất hiện trên thẻ được rút ra có phải là phần tử của tập hợp {1; 2; 3; 4; 5} hay không?

c) Viết tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được rút ra.

Advertisements (Quảng cáo)

d) Nêu hai điều cần chú ý trong mô hình xác suất của trò chơi trên.

Có 5 kết quả có thể xảy ra

Các phần tử của tập hợp được liệt kê 1 lần, thứ tự tùy ý trong dấu ngoặc {}, ngăn cách nhau bởi dấu ;

a) Có 5 kết quả có thể xảy ra tương ứng 5 số trên 5 chiếc thẻ có trong hộp, đó là xuất hiện số 1; 2; 3; 4; 5.

b) Số xuất hiện trên thẻ được rút ra có là phần tử của tập hợp {1; 2; 3; 4; 5}

c)Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với mỗi thẻ được lấy ra là {1; 2; 3; 4; 5}.

Trong đó, 1 kí hiệu cho kết quả lấy được chiếc thẻ có ghi số 1;

 2 kí hiệu cho kết quả lấy được chiếc thẻ có ghi số 2;

 3 kí hiệu cho kết quả lấy được chiếc thẻ có ghi số 3;

 4 kí hiệu cho kết quả lấy được chiếc thẻ có ghi số 4;

 5 kí hiệu cho kết quả lấy được chiếc thẻ có ghi số 5.

d) Có hai điều cần chú ý trong mô hình xác suất của trò chơi trên là:

*Lấy ngẫu nhiên một chiếc thẻ có trong hộp

*Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với mỗi thẻ được lấy ra là {1; 2; 3; 4; 5}.

Giải bài 2 trang 16 SGK Toán 6 Cánh Diều tập 2

Lớp 6B tổ chức trò chơi “Vòng tròn lí thú”, trong đó chiếc đĩa hình tròn được chia thành sáu phần bằng nhau và được đánh số lần lượt từ 1 đến 6, chiếc kim được giữ cố định như trong hình bên.

Quay chiếc đĩa 1 lần

a) Nêu những kết quả có thể xảy ra đối với số ở hình quạt mà chiếc kim chỉ vào khi đĩa dừng lại.

b) Số ở hình quạt mà chiếc kim chỉ vào khi đĩa dừng lại có phải là phần tử của tập hợp {1; 2; 3; 4; 5; 6} hay không?

Advertisements (Quảng cáo)

c) Viết tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số ở hình quạt mà chiếc kim chỉ vào khi đĩa dừng lại.

d) Nêu hai điều cần chú ý trong mô hình xác suất của trò chơi trên

Có 6 kết quả có thể xảy ra

Các phần tử của tập hợp được liệt kê 1 lần, thứ tự tùy ý trong dấu ngoặc {}, ngăn cách nhau bởi dấu ;

a) Có 6 kết quả có thể xảy ra đối với số ở hình quạt mà chiếc kim chỉ vào khi đĩa dừng lại, đó là chiếc kim chỉ vào số 1; 2; 3; 4; 5; 6.

b) Số ở hình quạt mà chiếc kim chỉ vào khi đĩa dừng lại có là phần tử của tập hợp {1; 2; 3; 4; 5; 6}

c) Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số ở hình quạt mà chiếc kim chỉ vào khi đĩa dừng lại: {1; 2; 3; 4; 5; 6}.

Trong đó, 1 kí hiệu cho kết quả mà chiếc kim chỉ vào khi đĩa dừng lại ở số 1;

 2 kí hiệu cho kết quả mà chiếc kim chỉ vào khi đĩa dừng lại ở số 2;

 3 kí hiệu cho kết quả mà chiếc kim chỉ vào khi đĩa dừng lại ở số 3;

 4 kí hiệu cho kết quả mà chiếc kim chỉ vào khi đĩa dừng lại ở số 4;

 5 kí hiệu cho kết quả mà chiếc kim chỉ vào khi đĩa dừng lại ở số 5;

 6 kí hiệu cho kết quả mà chiếc kim chỉ vào khi đĩa dừng lại ở số 6.

d) Nêu hai điều cần chú ý trong mô hình xác suất của trò chơi trên:

*Chiếc kim  chỉ vào một số ngẫu nhiên trên vòng tròn

*Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số ở hình quạt mà chiếc kim chỉ vào khi đĩa dừng lại: {1; 2; 3; 4; 5; 6}.

Bài 3 trang 16 Toán 6 tập 2 Cánh diều

Một hộp có 5 quả bóng, trong đó có 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng đỏ, 1 quả bóng vàng, 1 quả bóng nâu và 1 quả bóng tím; các quả bóng có kích thước và khối lượng như nhau. Lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong hộp.

a) Nêu những kết quả có thể xảy ra đối với màu của quả bóng được lấy ra.

b) Màu của quả bóng được lấy ra có phải là phần tử của tập hợp {màu xanh; màu đỏ; màu vàng; màu nâu; màu tím} hay không?

c) Viết tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với màu của quả bóng được lấy ra.

d) Nêu hai điều cần chú ý trong mô hình xác suất của trò chơi trên.

Có 5 kết quả có thể xảy ra

Các phần tử của tập hợp được liệt kê 1 lần, thứ tự tùy ý trong dấu ngoặc {}, ngăn cách nhau bởi dấu ;

a) Khi lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong hộp, có 5 kết quả có thể xảy ra, đó là bóng có màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu nâu, màu tím.

b) Màu của quả bóng được lấy ra có là phần tử của tập hợp {màu xanh; màu đỏ; màu vàng; màu nâu; màu tím}

c) Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với màu của quả bóng được lấy ra là { màu xanh; màu đỏ; màu vàng; màu nâu; màu tím}

d) Hai điều cần chú ý trong mô hình xác suất của trò chơi trên.

*Lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong hộp

*Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với màu của quả bóng được lấy ra là {màu xanh; màu đỏ; màu vàng; màu nâu; màu tím}

Bài 4 trang 16 Toán 6 Cánh Diều tập 2

Quan sát xúc xắc ở hình bên.

Mỗi xúc xắc có sáu mặt, số chấm ở mỗi mặt là một trong các số nguyên dương 1; 2; 3; 4; 5; 6.

Gieo xúc xắc một lần.

a) Nêu những kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của xúc xắc.

b) Mặt xuất hiện của xúc xắc có phải là phần tử của tập hợp {mặt I chấm; mặt 2 chấm; mặt 3 chấm; mặt 4 chấm; mặt 5 chấm; mặt 6 chấm} hay không?

c) Viết tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của xúc xắc.

d) Nêu hai điều cần chú ý trong mô hình xác suất của trò chơi trên.

Có 6 kết quả có thể xảy ra

Các phần tử của tập hợp được liệt kê 1 lần, thứ tự tùy ý trong dấu ngoặc {}, ngăn cách nhau bởi dấu ;

a) Có 6 kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của xúc xắc tương ứng với 6 mặt của xúc xắc

b) Mặt xuất hiện của xúc xắc có là phần tử của tập hợp {mặt 1 chấm; mặt 2 chấm; mặt 3 chấm; mặt 4 chấm; mặt 5 chấm; mặt 6 chấm}

c) Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của xúc xắc {1 chấm; 2 chấm; 3 chấm; 4 chấm; 5 chấm; 6 chấm}.

d) Hai điều cần chú ý trong mô hình xác suất của trò chơi trên.

*Gieo xúc xắc một lần và mặt xúc xắc xuất hiện ngẫu nhiên

*Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của xúc xắc là: {1 chấm; 2 chấm; 3 chấm; 4 chấm; 5 chấm; 6 chấm}.

Advertisements (Quảng cáo)