Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - Explore English

Giải bài Pronunciation Unit 4 This Is My Family Tiếng Anh 6 Explore English

Hướng dẫn giải bài Pronunciation Unit 4. This Is My Family trang 43 SGK Tiếng Anh 6 Cánh diều – Explore English

Reduction: do and does

(Sự xuống giọng:  do và does)

A. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)

1. Do you have a sister?

2. Do they have cousins?

3. Does he have a brother?

4. Does he have an aunt?

5. Does she have a nephew?

6. Does he have a niece?

Tạm dịch:

1. Bạn có chị em gái không?

2. Bạn có anh chị em họ không?

3. Bạn có anh em trai không?

Advertisements (Quảng cáo)

4. Anh ấy có dì/ cô không?

5. Cô ấy có cháu trai không?

6. Anh ấy có cháu gái không?

B. Listen and answer. Circle the words you hear.

(Nghe và trả lời. Khoanh chọn những từ em nghe được.)

Advertisements (Quảng cáo)

1. (Does she / Do they) have a cousin?

2. (Do they / Do you) have an aunt?

3. (Do they / Does he) have younger brothers?

4. (Does she / Do they) have a baby sister?

5. (Do they / Does she) have aunts and uncles?

Đang cập nhật!

C. Work with a partner. Take turns to read the questions in B, stressing the correct words.

(Làm việc với một người bạn. Luân phiên đọc những câu hỏi ở B. nhấn trọng âm vào đúng từ.)

Đang cập nhật!

Advertisements (Quảng cáo)