Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - Explore English

Communication – Unit 3 Where’s the Shark? Tiếng Anh 6 Explore English

Giải bài Communication – Unit 3 Where’s the Shark? SGK Tiếng Anh 6 Cánh diều – Explore English

jaguar             sea turtle             dolphin

shark             crab                      howler monkey

Draw and ask. Choose four animals from the box above and draw them on the beach picture. Ask a partner questions about the animals in his or her picture. Then draw your partner’s picture on page 133. Compare the pictures.

– What animals are in your picture? Is there a shark?

– Yes, there’s a shark.

– Where is it?

– It’s behind the seaweed.

Tạm dịch:

Vẽ và hỏi. Chọn bốn con vật từ khung trên và vẽ chúng trên bức tranh bãi biển. Đặt câu hỏi cho bạn em về những con vật trong ảnh bạn ấy. Sau đó, vẽ hình của bạn em trang 133. So sánh các hình ảnh.

– Những con vật trong bức tranh của cô là gì? Có một con cá mập không?

– Có, có một con cá mập.

– Nó đâu rồi?

– Nó phía sau rong biển.

Advertisements (Quảng cáo)

A: What animals are in your picture? Is there a shark?

(Có những động vật nào trong bức tranh của bạn? Có cá mập không?)

B: Yes, there’s a shark.

(Có một con cá mập.)

A: Where is it?

(Nó ở đâu?)

B: It’s next to the coral reef.

(Nó ở cạnh rặng san hô.)

A: Is there a sea turtle?

Advertisements (Quảng cáo)

(Có rùa biển không?)

B: Yes, there is.

(Có một con rùa biển.)

A: Where is it?

(Nó ở đâu?)

B: It’s on the rock and on the left of the seaweed.

(Nó ở trên tảng đá và bên trái của rong biển.)

A: Is there a crab?

(Có cua không?)

B: Yes, there is.

(Có một con cua.)

A: Where is it?

(Nó ở đâu?)

B: It’s between the shark and the sea turtle.

(Nó ở giữa cá mập và rùa biển.)

A: Is there a dolphin?

(Có cá heo không?)

B: Yes, there is.

(Có một con cá heo.)

A: Where is it?

(Nó ở đâu?)

B: It’s on the sea turtle.

(Nó ở trên rùa biển.)

Advertisements (Quảng cáo)