Trang Chủ Vở bài tập lớp 5 VBT Tiếng Việt 5

Tập làm văn – Luyện tập làm báo cáo thống kê trang 13 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Thống kê số học sinh từng tổ trong lớp theo những yêu cầu sau 

CHIA SẺ
Tập làm văn – Luyện tập làm báo cáo thống kê : SBT Tiếng Việt lớp 5 – Trang 13. Thống kê số học sinh từng tổ trong lớp theo những yêu cầu sau;

Tập làm văn – Luyện tập làm báo cáo thống kê

Thống kê số học sinh từng tổ trong lớp theo những yêu cầu sau

Tổ

Số học sinh

Học sinh nữ

Học sinh nam

Học sinh giỏi, tiên tiến

Tổ 1

……

 ……

……

……

Tổ 2

 ……

……

……

……

Tổ 3

 ……

……

……

……

Tổ 4

 ……

……

……

……

Tổ …

 ……

……

……

……

Tổ …

 ……

……

……

……

Tổ …

……

……

 ……

Tổng số học sinh trong lớp

……

……

……

 ……

Thống kê số học sinh từng tổ trong lớp theo những yêu cầu sau

Tổ

Số học sinh

Học sinh nữ

Học sinh nam

Học sinh giỏi, tiên tiến

Tổ 1

10

6

4

8

Tổ 2

12

5

7

11

Tổ 3

12

5

7

9

Tổ 4

10

4

6

8

Tổng số học sinh trong lớp

44

20

24

36