Trang Chủ Vở bài tập lớp 5 VBT Tiếng Việt 5

Chính tả – Tuần 1 trang 2 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Mùng 2 tháng 9 năm 1945 – một (1) ngày đáng (2) ghi nhớ. Hà Nội tưng bừng màu đỏ. Một vùng trời bát (1) ngát cờ, đèn, hoa và biểu (1) ngữ

CHIA SẺ
Chính tả – Tuần 1: trang 2 – Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1. 1.Điền tiếng thích hợp vào mỗi chỗ trống để hoàn chỉnh bài văn sau; Mùng 2 tháng 9 năm 1945 – một (1) ngày đáng (2) ghi nhớ. Hà Nội tưng bừng màu đỏ. Một vùng trời bát (1) ngát cờ, đèn, hoa và biểu (1) ngữ…

1: Điền tiếng thích hợp vào mỗi chỗ trống để hoàn chỉnh bài văn sau. Biết rằng 

(1) chứa tiếng bắt đầu bằng ng hoặc ngh.

(2) chứa tiếng bắt đầu bằng g hoặc gh.

(3) chứa tiếng bắt đầu bằng c hoặc k

Ngày Độc lập:

Mùng 2 tháng 9 năm 1945 – một (1) …… đáng (2) …… nhớ. Hà Nội tưng bừng màu đỏ. Một vùng trời bát (1) …… cờ, đèn, hoa và biểu (1) ……

Các nhà máy đều (1) …… việc. Chợ búa không họp. Mọi hoạt động sản xuất, buôn bán của thành phố tạm ngừng. Già, trẻ, (2) …… trai đều xuống đường. Mọi người đều thấy mình cần (3) ……  mặt trong (1) ……  hội lớn (3) ……  dân tộc (…)

Buổi lễ (3) ……  thúc bằng những lời thề độc lập. Đó là ý chí (3) ……  toàn dân Việt Nam (3) ……  quyết thực hiện lời Hồ Chủ tịch trong bản Tuyên ngôn (…)

Lịch sử đã sang trang. Một kỉ nguyên mới bắt đầu : (3) ……  nguyên của Độc lập, Tự do, Hạnh phúc.

2: Điền chữ thích hợp với mỗi chỗ trống

Âm đầu

Đứng trước i, ê, e

Đứng trước các âm còn lại

Âm “cờ”

Viết là ….

Viết là ….

Âm “gờ”

Viết là ….

Viết là ….

Âm “ngờ”

Viết là ….

Viết là ….

1:

Ngày Độc lập:

Mùng 2 tháng 9 năm 1945 – một (1) ngày đáng (2) ghi nhớ. Hà Nội tưng bừng màu đỏ. Một vùng trời bát (1) ngát cờ, đèn, hoa và biểu (1) ngữ

Các nhà máy đều (1) nghỉ việc. Chợ búa không họp. Mọi hoạt động sản xuất, buôn bán của thành phố tạm ngừng. Già, trẻ, (2) gái trai đều xuống đường. Mọi người đều thấy mình cần (3)  mặt trong (1) ngày hội lớn (3) của dân tộc (…)

Buổi lễ (3) kết thúc bằng những lời thề độc lập. Đó là ý chí (3) của  toàn dân Việt Nam (3) cương quyết thực hiện lời Hồ Chủ tịch trong bản Tuyên ngôn (…)

2.

Âm đầu

Đứng trước i, ê, e

Đứng trước các âm còn lại

Âm “cờ”

Viết là k

Viết là c

Âm “gờ”

Viết là gh

Viết là g

Ảm “ngờ”

Viết là ngh

Viết là ng