Trang Chủ Bài tập SGK lớp 5 Bài tập Family & Friends Special Grade 5

Lesson Four: Phonics and Spelling – Unit 3 – Family & Friends Special Edittion Grade 5: Circle the words with long “a” sounds and underline the words with long “e” sounds.

Unit 3: The Food Here Is Great! – Family & Friends Special Edittion Grade 5. Giải bài tập Lesson Four: Phonics and Spelling – Unit 3 – Family & Friends Special Edittion Grade 5. Circle the words with long “a” sounds and underline the words with long “e” sounds.

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

Dịch:

train: tàu

tray: khay

cake: bánh

tree: cây

leaves: lá

key: chìa khóa

2. Listen and read

Click here to listen

Advertisements (Quảng cáo)

Script:

1. I’m sitting on a train looking out at the rain. I can see some big trees with big, orange leaves.

2. There’s a party today. Lots of children are here toplay and have races. Look, there is a cake on a tray.

3. Oh no! I can’t find my key.

Dịch:

1. Tôi đang ngồi trên tàu nhìn mưa bên ngoài tàu. Tôi có thể nhìn thấy nhiều cây lớn, nhiều lá vàng.

2. Hôm nay có một bữa tiệc. Nhiều đứa trẻ ở đây để chơi. Nhìn kìa, có một cái bánh trên khay.

3. Ồ không! Tôi không thể tìm thấy chìa khóa của mình.

Advertisements (Quảng cáo)

3. Read again. Circle the words with long “a” sounds and underline the words with long “e” sounds.

long “a”: train, rain, races, cake, tray

long “e”: trees, leaves, key.

4. Circle the word that contains a different vowel sound.

1. train       tray           tree            play

2. cake       peas          day             rain

3. eating     seeing       playing      dreaming

4. leaves     key           queen         same

5. feet         tray           space         rain

6. three       please       snake         easy

7. case        race          sea             lake

8. plane      week        mean          sea

1. tree

2. peas

3. playing

4. same

5. feet

6. snake

7. sea

8. plane

Advertisements (Quảng cáo)