Trang Chủ Bài tập SGK lớp 5 Bài tập Family & Friends Special Grade 5

Lesson Five: Skill Time! – Unit 1 – Family & Friends Special Edittion Grade 5: Underline these words in the text. Guess their meanings and then check them in the dictionary.

Unit 1: The Ancient Mayans – Family & Friends Special Edittion Grade 5. Giải bài tập Lesson Five: Skill Time! – Unit 1 – Family & Friends Special Edittion Grade 5. Underline these words in the text. Guess their meanings and then check them in the dictionary.

Reading

1. Look at the text below. Who made hammocks?

2. Listen and read

Click here to listen

HAMMOCKS

Thousands of years ago, the Mayans used the bark from hamack trees to make a special kind of bed. These beds were hammocks. People used them to sit on or to sleep in. They were light and easy to carry. The Mayans often moved from place to place, and they didn’t want to carry heavy things.

The Mayans lived in rainforests. The weather was hot and there were lots of bugs, so it was difficult to sleep. Hammocks were perfect beds for the Mayans, because they weren’t on the ground.

At first, only people in hot countries had hammocks, but then a man called Christopher Columbus took hammocks to Europe. Soon, sailors on ships started to sleep in hammocks, because they were soft and comfortable.

Today, Mayan people in Central America still make hammocks, and people all over the world buy them to use in their backyards or homes.

Look around in Viet Nam and it is easy to see people reading, sleeping, and drinking in hammocks. They are everywhere — in people’s houses, in cafes, and at the beach. Does your family have a hammock?

Dịch:

Hàng  ngàn năm trước, người Maya đã sử dụng vỏ cây hamack để làm một loại giường đặc biệt. Những cái giường này được gọi là võng. Mọi người sử dụng chúng để ngồi hoặc ngủ. Chúng nhẹ và dễ mang theo. Người Maya thường di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Và họ không muốn mang những thứ nặng.

Người Maya sống trong rừng nhiệt đới. Thời tiết nóng và có nhiều  côn trùng, vì vậy rất khó  ngủ. Võng là một chiếc giường hoàn hảo cho người Maya, bởi vì họ không phải ngủ trên mặt đất.

Lúc đầu, chỉ những người ở quốc gia nóng mới có võng, nhưng sau đó, một người đàn ông tên là Christopher Columbus đã mang võng đến Châu Âu. Ngay sau đó thủy thủ trên tàu bắt đầu ngủ trên võng, bởi vì chúng mềm và thoải mái.

Advertisements (Quảng cáo)

Ngày nay, người Maya ở Trung Mỹ vẫn làm võng , và mọi người trên khắp thế giới mua chúng dùng ở sân hoặc nhà của họ.

Đi khắp Việt Nam, rất dễ nhìn thấy mọi người ngồi đọc, nằm ngủ và uống trên võng. Võng có ở khắp mọi nơi, trong nhà của mọi người, quán café , và bãi biển.Gia đình của bạn có võng không?

3. Underline these words in the text. Guess their meanings and then check them in the dictionary.

heavy, light, soft, easy, difficult

Dịch: Đoán nghĩa của các từ rồi tra từ điển.

heavy: nặng

light: ánh sáng

soft: mềm

easy: dễ dàng

Advertisements (Quảng cáo)

difficult: khó

4. Read again and complete the sentence.

heavy, light, soft, difficult, easy (x2)

1. Hammock weren’t heavy. They were light.

2. Hammocks were _____ to carry.

3. The Mayans moved from place to place, so they didn’t want to carry _____ things.

4. It was _____ to sleep in hot weather.

5. Hammocks were _____, so they were comfortable to sleep in.

6. It is _____ to see hammocks in Viet Nam.

2. easy

3. heavy

4. difficult

5. soft

6. easy

Dịch:

4. Đọc lại và hoàn thành các câu sau: nặng, nhẹ, mềm, khó, dễ (2)

1. Võng không nặng. Chúng rất nhẹ

2. Võng rất dễ mang.

3. Người Mayan phải di chuyển từ nơi này đến nơi khác, vì vậy họ không muốn mang những thứ nặng

4. Rất khó ngủ dưới thời tiết nóng.

5. Võng mềm, vì vậy họ rất thoải mái khi ngủ ở đó.

6. Dễ dàng nhìn thấy võng ở Việt Nam.

Advertisements (Quảng cáo)