Trang Chủ Vở bài tập lớp 4 VBT Toán lớp 4

Bài 1, 2, 3 trang 38 Vở BT Toán 4 tập 1: Diện tích của mỗi ô vuông bằng 1cm2 , mỗi hình tam giác có diện tích bằng 1/2 cm2. Viết số đo diện tích của mỗi hình dưới đây

CHIA SẺ
Bài 32. Biểu thức có chứa hai chữ – SBT Toán lớp 4: Giải bài 1, 2, 3 trang 38 Vở bài tập Toán 4 tập 1. Câu 1: Viết vào chỗ chấm (theo mẫu); Diện tích của mỗi ô vuông bằng 1cm2 , mỗi hình tam giác có diện tích bằng 1/2 cm2. Viết số đo diện tích của mỗi hình dưới đây…

1: Viết vào chỗ chấm (theo mẫu)

Mẫu: Nếu a = 2 và b = 1 thì a + b = 2 + 1 = 3

a) Nếu a = 2 và b = 1 thì a – b = ……………………

b) Nếu m = 6 và n = 3 thì m + n =……………………

                                          m – n = ……………………

                                          m n = ……………………

                                          m : n =……………………

2: Viết vào ô trống (theo mẫu)

a)

a

b

a + b

a × b

3

5

8

15

9

1

0

4

6

8

2

2

b)

c

d

c – d

c : d

10

2

8

5

9

3

16

4

28

7

20

1

3: Cho biết

– Diện tích của môi ô vuông bằng 1cm

– Mỗi hình tam giác có diện tích bằng \({1 \over 2}\) cm2

– Viết số đo diện tích của mỗi hình dưới đây:

1:

Mẫu: Nếu a = 2 và b = 1 thì a + b = 2 + 1 = 3

a) Nếu a = 2 và b = 1 thì a – b = 2 – 1= 1

b) Nếu m = 6 và n = 3 thì m + n = 6 + 3 = 9

                                          m – n = 6 – 3 = 3

                                          m  n = 6  3 = 18

                                          m : n = 6 : 3 = 2

2:

a)

a

b

a + b

a × b

3

5

8

15

9

1

10

9

0

4

4

0

6

8

14

48

2

2

4

4

b)

c

d

c – d

c : d

10

2

8

5

9

3

6

3

16

4

12

4

28

7

21

4

20

1

19

20

3.