Trang Chủ Vở bài tập lớp 4 VBT Tiếng Việt lớp 4

Tiết 7 – Tuần 10 trang 72, 73 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 tập 1: Bài văn trên có tám từ láy. Theo em, tập hợp nào dưới đây thống kê đủ tám từ láy đó

CHIA SẺ
Tiết 7 – Tuần 10: SBT Tiếng Việt lớp 4 – Trang 72, 73. Dựa vào nội dung bài Quê hương (Tiếng Việt 4, tập một, trang 100), ghi dấu X vào □ trước ý trả lời đúng; Bài văn trên có tám từ láy. Theo em, tập hợp nào dưới đây thống kê đủ tám từ láy đó…

Dựa vào nội dung bài Quê hương (Tiếng Việt 4, tập một, trang 100), ghi dấu X vào □ trước ý trả lời đúng

1: Tên vùng quê được tả trong bài văn là gì ?

□ Ba Thê                □ Hòn Đất                □ Không có tên

2: Quê hương chị Sứ là

□ Thành phố           □ Vùng núi               □ Vùng biển

3: Những từ ngữ nào giúp em trả lời đúng câu hỏi 2 ?

□ Các mái nhà chen chúc

□ Núi Ba Thê vòi vọi xanh lam

□ Sóng biển, cửa biển, xóm lưới, làng biển, lưới

4: Những từ ngữ nào cho thấy núi Ba Thê là một ngọn núi cao ?

□ Xanh lam

□ Vòi vọi

□ Hiện trắng những cánh cò

5: Tiếng yêu gồm những bộ phận cấu tạo nào ?

□ Chỉ có vần

□ Chỉ có vần và thanh

□ Chỉ có âm đáu và vần

6: Bài văn trên có tám từ láy. Theo em, tập hợp nào dưới đây thống kê đủ tám từ láy đó ?

□ Oa oa, da dẻ, vòi vọi, nghiêng nghiêng, chen chúc, phất phơ, trùi trùi, tròn trịa.

□ Vòi vọi, nghiêng nghiêng, phất phơ, vàng óng, sáng loà, trùi trũi, tròn trịa, xanh lam.

□ Oa oa, da dẻ, vòi vọi, chen chúc, phất phơ, trùi trũi, tròn trịa, nhà sàn

7: Nghĩa của chữ tiên trong đẩu tiên khác nghĩa với chữ tiên nào dưới đây ?

□     Tiên tiến              □ Trước tiên                □ Thần tiên

8. Bài văn trên có mấy danh từ riêng ?

□ Một từ. Đó là từ…………….

□ Hai từ. Đó là những từ :…………..

□ Ba từ. Đó là những từ :…………..

TRẢ LỜI:

Dựa vào nội dung bài Quê hương (Tiếng Việt 4, tập một, trang 100), ghi dấu X vào □ trước ý trả lời đúng :

1: Tên vùng quê được tả trong bài văn là gì ?

X Hòn Đất

2: Quê hương chị Sứ là

X Vùng biển

3: Những từ ngữ nào giúp em trả lời đúng câu hỏi 2 ?

X Sóng biển, cửa biển, xóm lưới, làng biển, lưới

4: Những từ ngữ nào cho thấy núi Ba Thê là một ngọn núi cao ?

X Vòi vọi

5: Tiếng yêu gồm những bộ phận cấu tạo nào ?

X Chỉ có vần và thanh

6: Bài văn trên có tám từ láy. Theo em, tập hợp nào dưới đây thống kê đủ tám từ láy đó ?

X Oa oa, da dẻ, vòi vọi, nghiêng nghiêng, chen chúc, phất phơ, trùi trùi, tròn trịa.

7: Nghĩa của chữ tiên trong đẩu tiên khác nghĩa với chữ tiên nào dưới đây ?

X Thần tiên

8: Bài văn trên có mấy danh từ riêng ?

X Ba từ. Đó là những từ: (chị) Sứ; Hòn Đất, (núi) Ba Thê.