Trang Chủ Bài tập SGK lớp 4 Bài tập Tiếng Anh 4 - Thí điểm

Vocabulary – Từ vựng – Unit 16 – Let’s Go To The Bookshop SGK Tiếng Anh 4 mới

CHIA SẺ
Unit 16: Let’s Go To The Bookshop SGK Tiếng Anh lớp 4 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Vocabulary – Từ vựng – Unit 16 SGK Tiếng Anh 4 mới. Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 4 mới unit 16: bookshop: cửa hàng sách; busy: bận …

UNIT 16. LET’S GO TO THE BOOKSHOP

– after that: sau đó

– bakery: cửa hàng bánh

– bookshop: cửa hàng sách

– busy: bận

– buy: mua

– chocolate: sô-cô-la

– cinema: rạp chiếu phim

– film: phim

– finally: cuối cùng

– first: đầu tiên

– hungry: đói

– medicine: thuốc