Trang Chủ Bài tập SGK lớp 4 Family & Friends Special Grade 4

Lesson Three: Grammar and Song – Unit 9 – Family & Friends Special Edition Grade 4: Listen and sing.

CHIA SẺ
Unit 9: What’s The Fastest Animal In The World? – Family & Friends Special Edition Grade 4. Giải bài tập Lesson Three: Grammar and Song – Unit 9 – Family & Friends Special Edition Grade 4. Listen and sing.

1. Ask and answer.

+ What’s the slowest animal? => A monkey!

+ What’s the smallest country? => Viet Nam

+ What’s the tallest animal? => A giraffe

+ What’s the fastest transportation? =>  A plane.

+ What’s the biggest fruit? => A melon.

2. Write three sentences.

The slowest animal is a monkey. The …

The slowest animal is a monkey. The smallest country is Viet Nam. The tallest animal is giraffe.

3. Listen and sing.

Click here to listen

Script:

My quiz

What’s the biggest country?

Do you know? Do you know?

What’s the highest mountain?

Do you know?

Listen to my quiz,

Listen to my quiz and

Tell me what the answer is!

Do you know? Do you know?

Do you know what the answer is?

Listen to my quiz,

Listen to my quiz and

Tell me what the answer is!

What’s the biggest ocean?

Do you know? Do you know?

What’s the smallest country?

Do you know?

Listen to my quiz,

Listen to my quiz and

Tell me what the answer is!

4. Sing and do.

My quiz

What’s the biggest country?

Do you know? Do you know?

What’s the highest mountain?

Do you know?

Listen to my quiz,

Listen to my quiz and

Tell me what the answer is!

Do you know? Do you know?

Do you know what the answer is?

Listen to my quiz,

Listen to my quiz and

Tell me what the answer is!

What’s the biggest ocean?

Do you know? Do you know?

What’s the smallest country?

Do you know?

Listen to my quiz,

Listen to my quiz and

Tell me what the answer is!

Dịch:

của tôi

Quốc gia nào lớn nhất?

Bạn có biết không? Bạn có biết không?

Ngọn núi nào cao nhất?

Bạn có biết không?

hãy nghe câu hỏi của tôi

Hãy nghe câu hỏi của tôi và nói cho tôi biết câu trả lời!

Bạn có biết không? Bạn có biết không?

Bạn có biết câu trả lời là gì không?

Hãy nghe câu hỏi của tôi,

Hãy nghe câu hỏi của tôi và

Nói cho tôi biết câu trả lời là gì!

Đại dương nào lớn nhất?

Bạn có biết không? Bạn có biết không?

Quốc gia nào nhỏ nhất?

Bạn có biết không?

Hãy nghe câu hỏi của tôi.

Hãy nghe câu hỏi của tôi và

Nói cho tôi biết câu trả lời của bạn là gì!