Trang Chủ Vở bài tập lớp 3 VBT Toán lớp 3

Bài 1, 2, 3 trang 31 VBT Toán 3 tập 1: Khoanh vào chữ đặt dưới hình đã được chia thành các phần bằng nhau. Tô màu một trong các phần bằng nhau đó

CHIA SẺ
Bài 24. Tìm một trong các phần bằng nhau của một số – SBT Toán lớp 3: Giải bài 1, 2, 3 trang 31 Vở bài tập Toán 3 tập 1. Viết tiếp vào chỗ chấm; Khoanh vào chữ đặt dưới hình đã được chia thành các phần bằng nhau. Tô màu một trong các phần bằng nhau đó…

1: Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu) 

Mẫu : \({1 \over 2}\) của 10 bông hoa là : 10 : 2 = 5 (bông hoa)

a. \({1 \over 3}\) của 12m là :   …………………

b. \({1 \over 6}\) của 18 giờ là :…………………

c. \({1 \over 4}\) của 24kg là : …………………

d. \({1 \over 5}\) của 30l là :     ………………..

e. \({1 \over 6}\) của 48cm là : …………………

g. \({1 \over 3}\) của 27 ngày là : ………………

2: Một cửa hàng có 42kg táo, đã bán được \({1 \over 6}\) số táo đó. Hỏi cửa hàng đã bán bao nhiêu ki-lô-gam táo ?

3: Khoanh vào chữ đặt dưới hình đã được chia thành các phần bằng nhau. Tô màu một trong các phần bằng nhau đó

- Quảng cáo -

1: a. \({1 \over 3}\) của 12m là : 12 : 3 = 4 (m)

b. \({1 \over 6}\) của 18 giờ là : 18 : 6 = 3 (giờ)

c. \({1 \over 4}\) của 24kg là : 24 : 4 = 6 (kg)

d. \({1 \over 5}\) của 30l là : 30 : 5 = 6 (l)

e. \({1 \over 6}\) của 48cm là : 48 : 6 = 8 (cm)

g. \({1 \over 3}\) của 27 ngày là : 27 : 3 = 9 (ngày)

2: Tóm tắt

Số ki-lô-gam táo cửa hàng đã bán :

42 : 6 = 7 (kg)

Đáp số : 7kg

3: Chọn B, C