Trang Chủ Vở bài tập lớp 3 VBT Toán lớp 3

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 61 Vở bài tập Toán 3 tập 1: Mỗi hộp có 8 cái bánh. Hỏi 7 hộp như thế có bao nhiêu cái bánh

CHIA SẺ
Bài 51. Bảng nhân 8 – SBT Toán lớp 3: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 61 Vở bài tập Toán 3 tập 1. Tính; Mỗi hộp có 8 cái bánh. Hỏi 7 hộp như thế có bao nhiêu cái bánh…

1: Tính 

8 ⨯ 1                                  8 ⨯ 6

8 ⨯ 2                                  8 ⨯ 7

8 ⨯ 3                                  8 ⨯ 8

8 ⨯ 4                                  8 ⨯ 9

8 ⨯ 5                                  8 ⨯ 10

2: Mỗi hộp có 8 cái bánh. Hỏi 7 hộp như thế có bao nhiêu cái bánh ?

3: Lớp 3A có 3 tổ, mỗi tổ có 8 bạn. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu bạn ?

4: Tính nhẩm

8 + 8                                  32 + 8                       56 + 8

Quảng cáo

16 + 8                                40 + 8                        64 + 8

24 + 8                                48 + 8                        72 + 8

5: Cho 6 hình tam giác, mỗi hình như hình bên

Hãy xếp thành hình sau :

 

1: 8 ⨯ 1 = 8                                8 ⨯ 6 = 48

Quảng cáo

8 ⨯ 2 = 16                               8 ⨯ 7 = 56

8 ⨯ 3 = 24                               8 ⨯ 8 = 64

8 ⨯ 4 = 32                               8 ⨯ 9 = 72

8 ⨯ 5 = 40                               8 ⨯ 10 = 80

2: Tóm tắt

 

Số cái bánh có trong 7 hộp là :

8 ⨯ 7 = 56 (cái)

Đáp số : 56 cái

3: Tóm tắt

Lớp 3A có số bạn là :

8 ⨯ 3 = 24 (bạn)

Đáp số : 24 bạn

4: 8 + 8 = 16                     32 + 8 = 40                 56 + 8 = 64

16 + 8 = 24                   40 + 8 = 48                 64 + 8 = 72

24 + 8 = 32                    48 + 8 = 56                72 + 8 = 80

5: