Trang Chủ Vở bài tập lớp 3 VBT Tiếng Việt lớp 3

Luyện từ và câu – Tuần 21 Trang 12 Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2: Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “ở đâu ?” -Để tưởng nhớ công lao của Trần Quốc Khái, nhân dân lập đền thờ ở quê hương ông

CHIA SẺ
Luyện từ và câu – Tuần 21: SBT Tiếng Việt lớp 3 – Trang 12. Đọc bài thơ vặ ghi vào chỗ trống trong bảng dưới đây
Ông trời bật lửa
Chị mây vừa kéo đến
Trăng sao trốn cở rồi
Đất nóng lòng chờ đợi
Xuống đi nào, mưa ơi!
Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “ở đâu ?” -Để tưởng nhớ công lao của Trần Quốc Khái, nhân dân lập đền thờ ở quê hương ông…

1: Đọc bài thơ và ghi vào chỗ trống trong bảng dưới đây

Ông trời bật lửa

Chị mây vừa kéo đến

Trăng sao trốn cả rồi

  Đất nóng lòng chờ đợi

   Xuống đi nào, mưa ơi !

        Mưa ! Mưa xuống thật rồi !

Đất hả hê uống nước

Ông sấm vỗ tay cười

    Làm bé bừng tỉnh giấc.

     Chớp bỗng loè chói mắt

        Soi sáng khắp ruộng vườn

Ơ! Ông trời bật lửa

    Xem lúa vừa trổ bông.

Tên sự vật được nhân hoá

Cách nhân hoá

Các sự vật được gọi bằng

gì?

Các sự vật được tả bằng những từ ngữ nào ?

Tác giả nói với sự vật (mưa) thân mật như thế nào?

……..

……..

……..

……..

2: Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “ở đâu ?”

a) Trần Quốc Khái quê ở huyện Thường Tín, ngoại thành Hà Nội.

b) Ông học được nghề thêu ở Trung Quốc trong một lần đi sứ.

c) Để tưởng nhớ công lao của Trần Quốc Khái, nhân dân lập đền thờ ở quê hương ông.

3. Đọc lại bài tập đọc Ở lại với chiến khu và trả lời câu hỏi :

Câu hỏi

a) Câu chuyện kể trong bài diễn ra khi nào và ở đâu ?

……………………………………

b) Trên chiến khu, các chiến sĩ liên lạc nhỏ tuổi sống ở đẩu?

……………………………………

c) Vì lo cho các chiến sĩ nhỏ tuổi, trung đoàn trưởng khuyên họ điều gì ?

………………………………….1: a) Đọc bài thơ và ghi vào chỗ trống trong bảng dưới đây

Ông trời bật lửa

 Chị mây vừa kéo đến

Trăng sao trốn cả rồi

  Đất nóng lòng chờ đợi

   Xuống đi nào, mưa ơi !

       Mưa ! Mưa xuống thật rồi!

Đất hả hê uống nước

Ông sấm vỗ tay cười

   Làm bé bừng tỉnh giấc.

   Chớp bỗng lòe chói mắt

       Soi sáng khắp ruộng vườn

Ơ ! Ông trời bật lửa

  Xem lúa vừa trổ bông.

Tên sự vật được nhân hoá

Cách nhân hoá

Các sự vật được gọi bằng

gì?

Các sự vật được tả bằng những từ ngữ nào ?

Tác giả nói với sự vật (mưa) thân mật như thế nào?

– Chị

– mây

– trăng sao

– sấm

– đất

– Mưa

– Mặt trời

 Chị

 

 

 

 ông

 

 

 

 

 

 Ông

 kéo đến

 trốn

 vỗ tay cười

 nóng lòng

 chờ đợi,

 hả hê

 uống nước

 

 xuống

 

 bật lửa

 Tác giả thủ thỉ với mưa như nói với một người bạn thân thiết, trong lời nói còn chứa đựng sự dỗ dành, năn nỉ. Xuống đi nào, mưa ơi !2: Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Ở đâu ?”

a) Trần Quốc Khái quê ở huyện Thường Tín, ngoại thành Hà Nội.

b) Ông học được nghề thêu ở Trung Quốc trong một lần đi sứ.

c) Để tưởng nhớ công lao của Trần Quốc Khái, nhân dân lập đền thờ ở quê hương ông.

3: Đọc lại bài tập đọc ơ lại với chiến khu và trả lời câu hỏi

Câu hỏi

a) Câu chuyện kể trong bài diễn ra khi nào và ở đâu ?

Câu chuyện kể trong bài diễn ra vào thời kì đầu kháng chiến chống thực dân Pháp, ở trên một chiến khu.

b) Trên chiến khu, các chiến sĩ liên lạc nhỏ tuổi sổng ở đâu ?

Trên chiến khu, các chiến sĩ liên lạc nhỏ tuổi sống trong một cái lán.

c) Vì lo cho các chiến sĩ nhỏ tuổi, trung đoàn trưỏng khuyên họ điều gì ?

Vì lo cho các chiến sĩ nhỏ tuổi, trung đoàn trưởng khuyên họ về sống với gia đình.