Trang Chủ Vở bài tập lớp 3 VBT Tiếng Việt lớp 3

Chính tả – Tuần 33 Trang 65 VBT Tiếng Việt lớp 3 tập 2: Điền vào chỗ trống s hoặc x: xào nấu, lịch sử

CHIA SẺ
Chính tả – Tuần 33: SBT Tiếng Việt lớp 3 – Trang 65. Độc và viết lại tên 5 nước Đông Nam Á sau đây vào chỗ trống; Điền vào chỗ trống s hoặc x: xào nấu, lịch sử…

1: Đọc và viết lại tên 5 nước Đông Nam Á sau đây vào chỗ trống

Bru-nây, Cam-pu-chia, Đông ti-mo, In-đô-nê-xi-a, Lào.

………………………………………………………

(2): Điền vào chỗ trống

a) s hoặc x

cây….ào.       ….ào nấu,      lịch ….ử,             đối…..ử

b) o hoặc ô

chín m..ˌ..ng,       mơ m..ˌ..ng,    hoạt đ..ˌ..ng,      ứ đ..ˌ..ng,

1: Đọc và viết lại tên 5 nước Đông Nam Á sau đây vào chỗ trống Bru-nây, Cam-pu-chia, Đông Ti-mo, In-đô-nê-xi-a. Lào

Bru-nây, Cam-pu-chia, Đông Ti-mo, ln-đô-nê-xi-a, Lào.

(2): Điền vào chỗ trống

a)  s hoặc x

cây sào,       xào nấu,          lịch sử,            đối xử.

b) o hoặc ô

chín mng,      mơ mng,       hoạt đng,      ứ đng.