Trang Chủ Vở bài tập lớp 3 VBT Tiếng Việt lớp 3

Chính tả – Tuần 30 Trang 54 VBT Tiếng Việt 3 tập 2: Chọn 2 từ ngữ vừa được hoàn chỉnh ở câu 1, đặt câu với mỗi từ đó 

CHIA SẺ
Chính tả – Tuần 30: SBT Tiếng Việt lớp 3 – Trang 54. Chọn chữ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống; Chọn 2 từ ngữ vừa được hoàn chỉnh ở câu 1, đặt câu với mỗi từ đó…

(1): Chọn chữ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống

a) (triều, chiều)

– buổi……..                                      – ……….chuộng

– thuỷ…….                                       – ngược………….

– …….đình                                       – ……….cao

b) (hếch, hết)                                 (lệch, lệt)

-……giờ                                          – …………bệt

– mũi……                                        – chênh…….

– hỏng……

(2): Chọn 2 từ ngữ vừa được hoàn chỉnh ở bài tập 1, đặt câu với mỗi từ ngữ đó

(1): Chọn chữ thích hợp trong ngoặc đơn để điển vào chỗ trống

a) (triều, chiều)

– buổi chiều

chiều chuộng

– thủy triều

– ngược chiều

triều đình

chiều cao

b) (hếch, hết)

(lệch, lệt)

hết giờ

– lệt bệt

– mũi hếch

– chênh lệch

– hỏng hết

(2): Chọn 2 từ ngữ vừa được hoàn chỉnh ở câu 1, đặt câu với mỗi từ đó

Hết giờ học bạn Nam vẫn cố ở lại giải cho xong bài toán.

Cái mũi hếch của em Thảo trông rất đáng yêu.