Trang Chủ Vở bài tập lớp 3 VBT Tiếng Việt lớp 3

Chính tả – Tuần 29 Trang 52 Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2: Điền vào chỗ trống in hoặc inh

CHIA SẺ
Chính tả – Tuần 29: SBT Tiếng Việt lớp 3 – Trang 52. Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 điền vào chỗ trống s hoặc x; Điền vào chỗ trống in hoặc inh…

Chọn làm bài tập 1 hoặc 2

1: Điền vào chỗ trống s hoặc

Giảm 20 cân

Một người to béo kể với bạn :

– Tôi muốn gầy đi, bác …..ĩ khuyên là mỗi …..áng phải cưỡi ngựa chạy mươi vòng …..ung quanh thị ….ã. Tôi theo lời khuyên đó đã một tháng nay.

– Kết quả ra …..ao ? Người bạn hỏi.

– Kết quả là con ngựa mà tôi cưỡi …..út mất 20 cân.

2: Điền vào chỗ trống in hoặc inh

Xếp thứ ba

Chinh khoe với Tín :

– Bạn Vinh lớp m..ˋ… là một vận động viên điền k…. Tháng trước có cuộc thi, bạn ấy về thứ ba đấy. Câu có t… không ?

Tín hỏi :

– Có bao nhiêu người thi mà bạn ấy đứng thứ ba ?

– À, à. Đấy là một cuộc thi ở nhóm học tập. Có ba học s…….. tham gia thôi.

Chọn làm bài tập 1 hoặc 2

1: Điền vào chỗ trống s hoặc

Giảm 20 cân

Một người to béo kể với bạn :

– Tôi muốn gầy bớt đi, bác sĩ khuyên là mỗi sáng phải cưỡi ngựa chạy mười vòng xung quanh thị xã. Tôi theo lời khuyên đó đã một tháng nay.

– Kết quả ra sao ? Người bạn hỏi.

– Kết quả là con ngựa mà tôi cưỡi sút mất 20 cân.

2: Điền vào chỗ trống in hoặc inh 

Xếp thứ ba

Chinh khoe với Tín :

– Bạn Vinh lớp mình là một vận động viên điền kinh. Tháng trước có cuộc thi, bạn ấy về thứ ba đấy. Cậu có tin không ?

– Có bao nhiêu người thi mà bạn ấy đứng thứ ba ?

– À, à. Đấy là một cuộc thi ở nhóm học tập. Có ba học sinh tham gia thôi.