Trang Chủ Vở bài tập lớp 3 VBT Tiếng Việt lớp 3

Chinh tả – Tuần 29 Trang 51 VBT Tiếng Việt 3 tập 2: Điền vào chỗ trống s hoặc x: nhảy xa, nhảy sào

CHIA SẺ
Chinh tả – Tuần 29: SBT Tiếng Việt lớp 3 – Trang 51. Viết tên các bạn học sinh trong câu chuyện Buổi học thể dục;  Điền vào chỗ trống s hoặc x: nhảy xa, nhảy xào…

1: Viết tên các bạn học sinh trong câu chuyện Buổi học thể dục

2: Điền vào chỗ trống

a) s hoặc x

– nhảy …a

– nhảy …ào

– ….ới vật

b) in hoặc inh

– điền k…..

– truyền t….

– thể dục thể h..ˋ…

 

1: Viết tên các bạn học sinh trong câu chuyện Buổi học thể dục : Đê-rốt-ti, Cô-rét-ti, Xtác-đi, Nen-li, Ga-rô-nê

2: Điền vào chỗ trống

a) s hoặc x

– nhảy xa

– nhảy sào

sới vật

b) in hoặc inh

– điền kinh

– truyền tin

– thể dục thể hình